Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 ), članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/14 ) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) Načelnik Općine Konavle objavljuje

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U KULTURI OPĆINE KONAVLE ZA 2019.G.

I.

U Proračunu Općine Konavle za 2019.godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i projekata u kulturi definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Konavle, a obuhvaćaju aktivnosti:
1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
2. Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložbe i manifestacije
3. Program poticanja glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva
4. Program kulturne suradnje
5. Programa izdavanja knjiga i časopisa
6. Institucionalna potpora redovite djelatnosti strukovnih udruga u kulturi
7. Izvanškolske aktivnosti učenika osnovnih škola s područja Općine Konavle

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Konavle za sufinanciranje programa-projekata, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 485.000,00 kuna.

II.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti osnovne škole s područja Općine Konavle i udruge sa sjedištem na području Općine Konavle, trgovačka društva i Udruge koje imaju sjedišta izvan Općine Konavle ako se prijavljeni program održava isključivo na području Općine Konavle, a čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi stanovnika Općine Konavle, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Konavle ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Svi koji se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisani u odgovarajući Registar, dostaviti dokaz o istom. Udruge moraju biti upisane i u u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane javnim pozivom odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici općine Konavle www.opcinakonavle.hr zajedno sa javnim pozivom.

III.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr JAVNE POTREBE – OBRASCI.

IV.

Rok za podnošenje prijava traje od 01. ožujka do 01. travnja 2019. u 12,00 sati.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KONAVLE
Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti
20210 CAVTAT
Trumbićev put 25

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:
„Javni poziv za financiranje programa u kulturi – NE OTVARATI“

Općinski načelnik
KLASA: 612-01/19-02/1
URBROJ: 2117/02-03/4-19-1
U Cavtatu, 27.02.2019. Božo Lasić, dipl.iur. v.r.