Ulica Put Tihe postaje pješačka zona do 1. rujna

Temeljem članka 5. stavak 1. točka 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), te 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik općine Konavle 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16 i 2/18), Općinsko načelnik donosi sljedeću

ODLUKU
o reguliranju prometa ulicom Put Tihe

Članak 1.
Proglašava se pješačka zona u ulici Put Tihe od kućnog broja 1 do kućnog broja 32. (bivša Dječja bolnica), u periodu od 15.lipnja do 1. rujna te se zabranjuje ulazak, prometovanje i parkiranje svim osobnim i teretnim vozilima u vremenu od 19:00 do 24:00 sata. Prometovanje je izuzetno dozvoljeno vozilima s posebnom dozvolom kako se pobliže utvrđuje u članku 2. i 3..

Članak 2.
Promet u navedenom vremenskom razdoblju dozvoljava se vozilima od javnog interesa za stanovnike Cavtata: policijska vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila samo u slučajevima intervencije, te servisnim vozilima HEP-a, Hrvatske pošte, T-coma, Konavoskog komunalnog društva, Čistoće i zelenila, Čistoće Dubrovnik i Općine Konavle prema potrebi uz prethodno odobrenje Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretnina.
Servisna vozila HEP-a, T-com, Hrvatske pošte i ostalim tvrtkama koje obavljaju poštanske usluge izdaje se “dozvola” za prometovanje u vremenu zabrane.

Članak 3.
Vlasnicima vozila kojima je stalno mjesto prebivalište u ulici Put Tihe, od kućnog broja 1 do kućnog broja 32, dozvoljava se prometovanje i parkiranje u navedenom vremenskom razdoblju uz prethodno ishodovanje dozvole. Dozvolu na zahtjev izdaje prometni redar uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama.

Članak 4.
Prometni redari će nadzirati provođenje ove odluke sukladno njihovim ovlastima.

Članak 5.
Ova Odluka donosi se u cilju pretvaranja dijela ulice Put Tihe u pješačku zonu u večernjim satima te povećanja sigurnosti prometovanja istom ulicom.

Članak 6.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 363-01/19-01/219
UR.BROJ: 2117/02-02/1-19-1

Cavtat, 5. lipnja 2019. god.

Općinski načelnik
Božo Lasić