Home » Akti Općine

Akti Općine

Statut Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14)
Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/16)
Poslovnik Općinskog Vijeća
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle
Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (2017.)
Pravilnik o unutarnjem redu
Pravilnik o protokolu Općine Konavle
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti