Obavijesti

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Općini Konavle

            Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Konavle o raspodjeli proračunskih sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Općini Konavle za 2013.g (Službeni glasnik Općine Konavle 07/13) Ured načelnika objavljuje: JAVNI POZIV   za podnošenje prijava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Općini Konavle I.         Poticaji se odnose na: 1.      sufinanciranje premije […]

Read More

NATJEČAJI 2013

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle TROŠKOVNIK NERAZVRSTANIH  I  LOKALNIH  CESTA  U  OPĆINI  KONAVLE  ZA  2014. GODINU DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području […]

Read More

Saziv 2.sjednice Općinskog vijeća Općine

Općinsko vijeće                                                                                                   Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 23.rujna 2013.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1.    Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.g. 2.    Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za […]

Read More

OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza za školsku-akademsku 2013/2014.g.

OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza za školsku-akademsku 2013/2014.g. 1.       Redovni studenti s prebivalištem u Općini Konavle koji studiraju u Dubrovniku ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza u visini 50% od cijene mjesečne karte. Studenti  se obvezuju uz zamolbu dostaviti: dokaz o prebivalištu / preslik osobne iskaznice /, potvrdu fakulteta o upisu u […]

Read More

P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, skrbi o zdravlju i skrbi o djeci i mladima Općine Konavle

KLASA:550-01/13-01/10 UR.BROJ:2117/02-01-13-1 Cavtat, , 26. kolovoza 2013. godine Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01., 129/05.,109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, br. 33/12.), članka 4. i 9. Zakona o […]

Read More

JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) O Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Na temelju članka 86., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/11) te Zaključka načelnika.Klasa: 350-01/01-12-05/1, Ur.broj: 2117/02-02/1-13-5, od 01. kolovoza 2013, Općina Konavle objavljuje: JAVNU RASPRAVU […]

Read More

ODLUKA o sufinanciranju kupnje udžbenika 2013/2014.g.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 4/09 I 2/13) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 09/2013 ) Općinski načelnik dana 26.srpnja 2013. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za […]

Read More

P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

OPĆINA KONAVLE ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za javna priznanja objavljuje             P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja   Općina Konavle pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih […]

Read More