Home » Urbanistički planovi u postupku donošenja

Urbanistički planovi u postupku donošenja

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ – prijedlog plana za javnu raspravu 12.03.-20.03.2018.

Javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) – izmjene i dopune UPU ”Cavtat sa Zvekovicom”
Zahtjev za izmjenom i dopunom prostorno – planske dokumentacije UPU ”Cavtat sa Zvekovicom”

Grafički dio

Postojeća namjena površina
Korištenje i namjena površina
Infrastrukturni sustavi i mreže promet
Infrastrukturni sustavi i mreže elektroenergetika i telekomunikacije
Infrastrukturni sustavi i mreže vodnogospodarski sustav vodoopskrba
Infrastrukturni sustavi i mreže vodnogospodarski sustav odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora prirodna baština krajobraz
Uvjeti korištenja i zaštite prostora graditeljska baština arheološka baština
Uvjeti korištenja i zaštite prostora graditeljska baština kulturna baština
Uvjeti korištenja i zaštite prostora
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – konz
Načini i uvjeti gradnje

Tekstualni dio

Prijedlog – Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenje ”Cavtat sa Zvekovicom”
Očitovanja javno-pravnih tijela sukladno zakonu
Programsko izvješće na IIDUPUCSZ
Sažetak prijedloga plana
Evidencija postupka izrade i donošenja