Postorni plan – knjiga I


Knjiga I
– Polazišta i ciljevi prostornog razvoja i uređenja, Plan prostornog uređenja

Preuzimanje

Knjiga 1 (2,33 MB)
Bujična korita sa slivnim područjima 1:25.000 (4,90 MB)

Sadržaj:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

0. UVOD

1. POLAZIŠTA

    1. 1.1.1.1. Geoprometni položaj, stanovništvo i naseljenos

     1.1.1.2. Naselja i stanovanje

     1.1.1.3. Stanovanje i stanovi

     1.1.1.4. Stanovništvo

      1. a) Geoprometne značajke područja

       b) Klimatska obilježja područja

       c) Geološka osnova

       d) Reljef

       e) Vode

       f) Tla

       g) Biljni pokrov

       h) Značajke faune

       i) Seizmičke osobitosti

       j) Inženjersko-geološke osobitosti

       k) Zone mogućeg onečišćenja

       l) Prirodni resursi

       m) Krajobrazna osnova

       a) Gospodarstvo

       b) Turizam

       c) Poljoprivreda

       d) Šumarstvo

       e) Vodni resursi

       f) Eksploatacija mineralnih sirovina

       g) Krajobraz

       h) Iskorištavanje i zaštita mora

       i) Šteta od rata, potresa i požara

       a) Prometni sustav

       b) Granični prijelazi

       c) Pošta i telekomunikacija

       d) Vodnogospodarski sustav

       e) Elektroenergetika

       f) Zbrinjavanje otpada

       a) Prirodna baština

       b) Graditeljska baština
    1. 1.1.2.1. Zemljopisna obilježja 1.1.2.2. Područja pretežitih djelatnosti u odnosu na prirodne i druge resurse 1.1.2.3. Komunalna infrastruktura 1.1.2.4. Društvena infrastruktura

    1.1.2.5. Zaštićena prirodna i graditeljska baština
     1.1.3.1. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja

     1.1.3.2. Ocjena postojećih prostornih planova

     1.1.3.3. Granice obuhvata plana

     1.1.4.1. Stanovništvo

     1.1.4.2. Gospodarstvo i prostor

     1.1.4.3. Ocjena stanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti

     1.1.4.4. Ocjena stanja divlje izgradnje

     1.1.4.5. Dokumentacija stanja izgrađenosti područja
  1. 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke 1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova 1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

 1. 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine na prostor i sustave Županije i Države

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

     1. 2.1.2.1. Štovanje prirodnog i krajobraznog naslijeđa
   1. 2.1.1. Razvoj grada i naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

    2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora 2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

     1. 2.2.4.1. Razvoj kompleksne umreženosti krajolika i gospodarskog razvoja
   1. 2.2.1. Demografski razvoj

    2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

    2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

   2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina
     1. 2.3.5.1. Strateško opredjeljenje za prostorno – planski razvoj Općine kroz orijentaciju na potencijale prirodnih svojstava područja, sadržaja i očuvanog izvornog krajobraza

      2.3.5.2. Izmjena i dopuna osnova održivog razvoja Konavala iz postojeće prostorno planske dokumentacije
   1. 2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

    2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u ZOP-u

    2.3.3. Utvrđivanje građevinskih područja naselja

    2.3.4. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

   2.3.5. Eko-turizam
 1. 2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja 2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja 2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Općine

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

     1. a) Poljoprivredne površine

      b) Šumske površine (Š)

      c) Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

      d) Plaže

      e) Vodne površine
   1. 3.2.1.1. Građevinska područja naselja

    3.2.1.2. Izdvojena građevinska područja (izvan naselja)

    3.2.1.3. Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

   3.2.1.4. Ostale površine
 1. 3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

   1. 3.3.1.1. Poljoprivreda

    3.3.1.2. Šumarstvo

    3.3.1.3. Prerađivačka industrija te malo i srednje poduzetništvo

    3.3.1.4. Eksploatacija mineralnih sirovina

    3.3.1.5. Turizam

     1. a) Uprava i pravosuđe

      b) Udruge građana, političke stranke i druge organizacije

      c) Vjerske zajednice

      d) Prosvjeta (obrazovanje i školstvo)

      e) Visoko školstvo i znanost

      f) Kultura, umjetnost i tehnička kultura

      g) Sport, rekreacija, zabava i odmor

      h) Zdravstvo

      i) Socijalna skrb

      j) Financijske i druge slične uslužne djelatnosti

      k) Prometne usluge

      l) Trgovina i ugostiteljstvo

      m) Obrt i druge usluge
   1. 3.3.2.1. Skupine središnjih naselja na području općine Konavle

   3.3.2.2. Društvene djelatnosti
 1. 3.3.1. Prikaz gospodarskih djelatnosti 3.3.2. Prikaz društvenih djelatnosti

3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

    1. 3.4.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode i prijedlozi za zaštitu prirodnog i krajobraznog nas-ljeđa

     3.4.1.2. Zaštita prirodnog i krajobraznog nasljeđa prostornim planom

     3.4.3.1. Prijedlog za zaštitu prirodnog i krajobraznog naslijeđa
  1. 3.4.1. Zaštita prirodnih i krajobraznih vrijednosti 3.4.2. Kulturna baština

 

  3.4.3. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

   1. 3.5.1.1. cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet

    3.5.1.2. Pošta, telekomunikacija i RTV

    3.5.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

    3.5.2.2. Elektroenergetika

    3.5.3.1. Vodoopskrba

    3.5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

    3.5.3.3. Korištenje voda, uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja
 1. 3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav 3.5.2. Energetski sustav 3.5.3. Vodnogospodarski sustav

3.6. Postupanje s otpadom
3.7. Sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okolinu
3.8. mjere posebne zaštite