Prostorni plan – knjiga II


Knjiga II
– Odredbe za provođenje

Preuzimanje

Knjiga 2 (1,20 MB)

Sadržaj:

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

      1. 2.2.1.1. Regulacijska i građevinska linija, udaljenost od susjednih međa

       2.2.1.2. Visina

       2.2.1.3. Oblikovanje i urbana oprema

       2.2.1.4. Uporaba, odnosno namjena zgrade

       2.2.1.5. Prometni uvjeti

       2.2.1.6. Komunalno opremanje

       2.2.2.1. Stambene zgrade tip individualno stanovanje – s do tri samostalne stambe-ne jedinice

       2.2.2.2. Zgrade mješovite namjene, odnosno uporabe
    1. 2.2.1. Opći uvjeti izgradnje u okviru građevinskih područja naselja 2.2.2. Stambene zgrade tip individualno stanovanje i zgrade mješovite namjene (odnosno uporabe) 2.2.3. Pomoćne i gospodarske zgrade

  1. 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

 

  2.2. Građevinska područja naselja 2.3. Izgrađene strukture izvan naselja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

   3.1. Građevinska područja za gospodarsku namjenu – proizvodnu i poslovnu

 

   3.2. Građevinska područja za gospodarsku namjenu – ugostiteljsko-turističku

 

   3.3. Građevinska područja za sportsko-rekreacijsku namjenu

 

   3.4. Uvjeti za smještaj gospodarskih djelatnosti izvan građevinskih područja

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA

   6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

 

   6.2. Mjere zaštite kulturno-povijesnih dobara

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9. MJERE PROVEDBE PLANA 9.1. Obveze izrade prostornih planova
9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
9.3. Rekonstrukcija zgrada čija je namjena protivna planiranoj namjeni
9.4. Zakonito izgrađene zgrade zatečene izvan planiranih građevinskih područja
9.5. Nezakonito izgrađene zgrade i mogućnost njihove legalizacije