Statut Općine Konavle

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 26. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 2/06 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 1. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. g.  donijelo je

S  T  A  T  U  T
OPĆINE KONAVLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se, u skladu sa Zakonom, obilježja Općine Konavle, javna priznanja, samoupravni djelokrug, sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.
Općina Konavle je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.
Općina Konavle  obuhvaća područje naselja: Brotnice, Cavtat, Čilipe, Duba Konavoska, Dubravka, Dunave, Drvenik, Đurinići, Gabrile, Gruda, Jesenice, Komaje, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Palje Brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskopje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje, Zvekovica.

Članak 4.
Granica Općine ide granicama sljedećih rubnih katastarskih općina: Obod, Jasenice, Stravča, Duba Konavoska, Kuna Konavoska, Dunave, Dubravka, Vodovađa, Palje Brdo, Pločice, Đurinići, Vitaljina, Poljice, Radovčići, Popovići, Komaji, Čilipi, Močići i Cavtat.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani Zakonom.

Članak 5.
Općina Konavle je pravna osoba.
Naziv općine je: Općina Konavle.
Sjedište Općine je u Cavtatu, Trumbićev put 25.

II. OBILJEŽJA OPĆINE KONAVLE

Članak 6.
Općina  ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Konavle i izražava pripadnost Općini Konavle.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Konavle utvrđuje se posebnom odlukom načelnika.

Članak 7.
Dan 21. listopada – Dan oslobođenja Konavala od srpsko-crnogorske agresije tijekom Domovinskog rata,  utvrđuje se kao Dan Općine Konavle.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Konavle može proglasiti počasnim građaninom Općine osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 9.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.
Ostvarujući zajedničke interese na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Konavle uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 11.
Sporazum o suradnji općine Konavle i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Općine Konavle.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.
Općina Konavle je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom i podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 13.
Općina Konavle u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu
–     promet na svom području,
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Konavle obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.
Općina Konavle može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 15.
Općinsko vijeće Općine Konavle može posebnom odlukom pojedine poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa  za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na   Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana i davanjem prijedloga sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 17.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine  kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem  odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Načelnik, polovica mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u popis birača Općine Konavle.

Članak 18.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
kada svojim radom prouzroče Općini Konavle  znatnu materijalnu štetu u iznosu od 500.000,00 kn i više,
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz članka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti u roku 30 dana od dana prijema prijedloga.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci  od početka mandata Načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 19.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Konavle. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti u roku 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 20.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 21.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Konavle odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 24.
Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 25.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog  pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i odlukama Općinskog vijeća.
Prijedloge za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti  prijedlog iz stavka 2. ovog člankla u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 26.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana .
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.
Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe,te davati prijedloge i na njih dobiti odgovore.

Članak 28.
Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi i pritužbe na rad tijela Općine Konavle i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljenjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te sredstvima elektroničke komunikacije.

VII.  TIJELA OPĆINE

Članak 29.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Načelnik.
1. Općinsko vijeće

Članak 30.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.
Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:
donosi Statut Općine,
donosi Poslovnik o radu
donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine,
donosi odluku o privremenim financiranjima,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn,
donosi odluku o promjeni granice Općine Konavle,
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i podpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
U vrijeme kad Općinsko vijeće na zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Konavle. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj  sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.
Općinsko vijeće ima predsjednika,  prvog i drugog podpredsjednika.
Prvi i drugi podpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Predsjednik i podpredsjednici Vijeća  svoju funkciju obavljaju neprofesionalno i za to  ne primaju plaću. Predsjednik i podpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.
Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa Općinsko vijeće,
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
održava red na sjednici općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
brine o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.
Općinsko vijeće čini 15 vijećnika.

Članak 35.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podonošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena  poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja Općine Konavle, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
smrću.

Članak 37.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
postavljati pitanja Načelniku i Zamjeniku načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1.  RADNA TIJELA

Članak 40.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
Odbor za izbor i imenovanja,
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Mandatni odbor
Odbor za proračun i financije
Odbor za dodjelu javnih priznanja

Članak 41.
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 42.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 43.
Mandatni odbor:
na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko  vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 44.
Odbor za proračun i financije:
utvrđuje prijedlog proračuna i drugih financijskih akata Općine Konavle
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 45.
Odbor za javna priznanja obavlja poslove za koje je ovlašten temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle.

Članak 46.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. NAČELNIK

Članak 47.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnika traje  četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Konavle čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima Općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Konavle
donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor i koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi  Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u  zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom Odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 48.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 49.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od Načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 51.
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

Članak 52.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 53.
Načelnik i Zamjenik načelnika dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 54.
Načelniku i Zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja jedinice,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika

Članak 55.
Načelnik i njegov Zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Načelnika i njegovog Zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Načelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 56.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Konavle, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Načelnik.

Članak 57.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 58.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Načelniku.

Članak 59.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Konavle, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 60.
Općina Konavle u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 61.
Općina Konavle osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 60. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Konavle ima udjele ili dionice Načelnik je član Skupštine.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Konavle može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.
Na području Općine Konavle osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 63.
Mjesni odbori na području Općine Konavle su:
Cavtat, Čilipi, Drvenik, Duba Konavoska, Dubravka-Dunave, Gabrile, Gruda (Gruda, Tušići, Zastolje, Bačev Do), Komaji, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Obod (Obod, Donji Obod, Poluganje), Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješci-Brotnice-Jasenice, Uskoplje, Vitaljina, Vodovađa (Vodovađa, Vataje, Pavlje Brdo, Gunjina, Karasovići, Bani), Zvekovica.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Članak 64.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Načelniku.

Članak 65.
Načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 66.
U prijedlogu za osnivanje Mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 67.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 68.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 69.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Načelnik.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5  članova.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Načelnika.

Članak 73.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 74.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 75.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 76.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 77.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 78.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 79.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik.

Načelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE  KONAVLE

Članak 80.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Konavle, čine imovinu Općine Konavle.

Članak 81.
Imovinom Općine upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 82.
Općina Konavle ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Konavle su:
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
prihodi od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Konavle u skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Konavle iskazuju se u proračunu Općine Konavle.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 84.
Proračun Općine Konavle i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 85.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 86.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 87.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 88.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 89.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 90.
Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 91.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 88. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 92.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske  županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Konavle osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 94.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 95.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Konavle i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 96.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasilu Općine Konavle.

Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 97.
Rad Općinskog vijeća, Načelnika i Upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 98.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Konavle i na web stranicama Općine Konavle.

Javnost rada načelnika osigurava se:
–     održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Konavle i na web stranicama Općine Konavle.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 99.
Način djelovanja Načelnika i Zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 100.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 102.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 2/06) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.     

Članak 103.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 2/06).

KLASA: 012-01/01-09/09
UR.BROJ: 2117/08-02-09-1
U Cavtatu, 15. srpnja 2009.g.
  Predsjednik  Općinskog vijeća:
Božo Martinović