Odluka o ustrojstvu UO općine

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne
Novine”, broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08, i 36/09.)  i  članka 31. stavka 8. Statuta Općine Konavle (“Službeni glasnik Općine Konavle”, broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Konavle na 2.sjednici, održanoj 15. rujna 2009.g, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o ustrojstvu Općinske uprave  Općine Konavle


I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje ustrojstvo Općinske uprave Općine Konavle (u daljnjem tekstu: Općinska uprava).
Poslovi i djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Konavle (u daljnjem tekstu: Općina), kao jedinice lokalne samouprave obavljaju se u upravnim odjelima i  službama Općine Konavle.

Članak 2.

Upravni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i upravni poslovi državne uprave koji su utvrđeni zakonom i preneseni na Općinsku upravu obavljaju se u upravnim odjelima Općine Konavle(u daljnjem tekstu: upravni odjeli).
Stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Općinske uprave i građana Općine obavljaju se u službama Općine Konavle(u daljnjem tekstu: službe).

Članak 3.

Prihodi iz djelatnosti općinske uprave prihodi su općinskog  proračuna.
Sredstva za rad Općinske uprave osiguravaju se u općinskom proračunu prema godišnjem programu rada,a sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na Općinsku upravu osiguravaju se u državnom proračunu.


II.   UPRAVNI ODJELI OPĆINE KONAVLE

Članak 4.

Za obavljanje poslova od značaja za Općinu, odnosno za njegove stanovnike, a prije svega poslova zaštite i brige o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, prostornog i urbanističkog planiranja, zaštite okoliša, uređenja naselja i stanovanja,  komunalnog gospodarstva, brige o djeci, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, kulture, zaštite potrošača, civilnog društva, protupožarne i civilne zaštite, režima prometa, gospodarstva i poduzetništva, gospodarenja nekretninama  i svih drugih poslova, ustrojavaju se sljedeći upravni odjeli i službe:

1.   Ured Načelnika
2.   Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu
3.   Upravni odjel za proračun i financije
4.   Upravni odjel za komunalne poslove,infrastrukturu i gospodarenje nekretninama.

Ovisno o opsežnosti i prirodi poslova u djelokrugu pojedinog upravnog odjela i službe, vodeći pri tom računa o njihovu djelotvornom i racionalnom izvršavanju, Načelnik svojim aktom utvrđuje unutarnji ustroj upravnih odjela i službi uspostavljajući  odgovarajuće ustrojbene jedinice: odsjeke, pododsjeke, odjeljke i referade u kojima se obavljaju međusobno povezani poslovi, tj. srodne djelatnosti iz djelokruga pojedinog upravnog odjela i službe.

Članak 5.

Upravni odjeli u okviru svog djelokruga i ovlasti, samostalno ili u suradnji s drugim upravnim odjelima i službama:

–  prate stanje u djelatnostima i područjima za koja su ustrojeni i o tome izvješćuju Općinsko vijeće i načelnika;
–  temeljem praćenja i analize stanja u djelatnostima i područjima za koja su ustrojeni pripravljaju i provode planove i programe djelovanja, ostvarujući učinke vezane za Općinu;
–  pripravljaju nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi Općinsko vijeće;
–  pripravljaju izvješća, planove i programe iz svog djelokruga;
–  pojedinačnim aktima obvezuju fizičke i pravne osobe na određena plaćanja i druge radnje u okviru prava i ovlasti Općine;
–  pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine;
–  izvješćuju Općinsko vijeće o svom radu;
–  obavljaju nadzor nad izvršavanjem obveza prema Općini i ponašanjem i djelovanjem u skladu s aktima Općine;
–  obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.

1.  URED NAČELNIKA

Članak 6.

Načelnik Općine Konavle  nositelj je izvršne vlasti Općine.
Svi poslovi iz njegove nadležnosti koji se temelje na Zakonu i Statutu Općine organiziraju se u Uredu  načelnika.

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi za potrebe načelnika, i stručni poslovi koji nisu organizirani u posebnim upravnim odjelima,a poglavito se skrbi za:
–  upravne, stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe načelnika i njegovog zamjenika;  
–  pripravu materijala za sjednice koje saziva načelnik, organizaciju sjednica,vođenje zapisnika i izradu akata;
–  uredno i pregledno čuvanje i dostavu svih akata koji su doneseni na sjednicama koje saziva načelnik
–  protokolarne poslove i organizaciju općinskih svečanosti;
–  poslove odnosa s javnošću Općine kroz izvješćivanje svekolike javnosti o ukupnim općinskim  aktivnostima;
–  suradnju s građanstvom,
–  uspostavljanje i održavanje  međunarodne suradnje
–  unutarnji nadzor financijskoga poslovanja Općinske uprave i svih korisnika općinskoga proračuna;
–  uređivanje web-stranica Općine
–  stručne poslove iz  područja društvenih djelatnosti,a poglavito;
–  priprema i prati izvršenje programa javnih potreba u kulturi,odgoju i obrazovanju,zdravlju,socijalnoj skrbi,sportu i tehničkoj kulturi;
–  prati, osmišljava i provodi programe od značenja za Općinu Konavle;
–  skrbi se o djeci predškolske dobi prateći,analizirajući i usklađujući djelovanje dječjih vrtića i jaslica na području Općine;
–  skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata prateći stvarno stanje i potrebe te pružajući materijalnu i savjetodavnu potporu;
–  pruža socijalnu skrb ovisnoj i ugroženoj populaciji na području Općine Konavle osmišljavajući i provodeći mjere Socijalnog programa Općine Konavle;
–  prati i analizira djelovanje i učinke općinskih kulturnih ustanova, ustanova i udruga iz  područja socijalne skrbi, športskih klubova i udruga, te udruga civilnog društva;
–  prati, analizira i pomaže djelovanje i učinke svih udruga i ostalih neprofitnih osoba kojima je pretežito društvena djelatnost;
–  prati školstvo stipendiranjem i kreditiranjem učenika i studenata,pomaže školama u unapređenju pedagoškog standarda i osmišljavanju i provedbi izvannastavnih aktivnosti;
–  surađuje s ustanovama i institucijama iz područja društvenih djelatnosti;
–  obavlja i druge poslove iz područja društvenih djelatnosti  koji nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.
–  stručne poslove iz  područja gospodarskih djelatnosti,a poglavito;
–  prati evidencije svih pravnih i fizičkih osoba iz općinskog gospodarstva;
–  temeljem utvrđenog stanja predlaže poboljšanje uvjeta za poslovanje, čime bi se omogućio daljnji gospodarstveni razvitak;
–  promiče općinske gospodarske potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu;
–  prati okolnosti, te utvrđuje i zastupa interese Općine u gospodarskim odnosima;
–  u ostvarivanju poslova iz svog djelokruga surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim fondom za privatizaciju, turističkim   zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama  u domeni  gospodarstva i financija s područja Općine i Dubrovačko-neretvanske županije;
–  koordinira lokalne i nacionalne programe gospodarskoga razvitka, poglavito malog i srednjeg poduzetništva;
–  vodi registar poslovnih udjela Općine u trgovačkim društvima;
–  posebno prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine tijekom  redovite i sustavne raščlambe poslovnih i financijskih učinaka društava i ustanova
–  stručne poslove iz  područja prostornog planiranja i zaštite okoliša,a poglavito;
–  sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i  zaštite okoliša;
–  prati stanje u prostoru i pripravlja i izrađuje potrebna izvješća;
–  pripravlja i izrađuje dvogodišnje izvješće o stanju u prostoru i program mjera za unapređenje stanja u prostoru;
–  pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu;
–  osigurava uvjete za provedbu programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode  na području Općine;
–  razmatra i priprema proglašenje zaštite novih dijelova prirode na općinskom području;
–  čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je vlasništvo Općine;
–  sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz   područja prostornog uređenja i zaštite okoliša;
–  surađuje s odgovornim tijelima Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije,susjednih gradova i općina u pitanjima prostornog uređenja i zaštite okoliša;
–  obavlja i druge poslove iz područja  urbanizma,  prostornog uređenja i zaštite okoliša, ako su oni u  ovlasti Općine,a nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.
–  druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima.


2.   UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

Članak 7.

Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu obavlja upravne, stručne, informatičke,  tehničke, administrativne i pomoćne poslove za potrebe Općinske uprave i mjesne samouprave, a poglavito:
–  upravne, stručne i administrativne poslove iz područja radnih odnosa službenika i  namještenika Općinske uprave;
–  pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim upravnim tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale ustrojbene jedinice Općinske uprave;
–  prati i izvršava sve zakonske propise iz nadležnosti Odjela ;
–  pripravlja nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi Načelnik i Općinsko  vijeće;
–  pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga;
–  prati zaštitu osobnih podataka;
–  prima i otprema poštu;
–  vodi  propisane upisnike i skrbi o arhivi spisa Općine Konavle;
–  priprema izvješća i dostavlja raspoložive podatke za potrebe drugih odjela i služba Općinske uprave;
–  skrbi o zaštiti od požara i zaštiti na radu;
–  skrbi o nabavi i opskrbi Općinske uprave uredskom opremom i namještajem, potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;
–  vodi registar o ukupnoj pokretnoj imovini u vlasništvu Općine (osnovna sredstva i sitni inventar);
–  prati upravljanje vozilima i poslove održavanja zgrada i opreme, skrbi o vratarskoj i čuvarskoj službi i rukovanju  telefonskom centralom,   održavanju čistoće, ugostiteljstvu, i sl.;
–  priprema nacrte temeljnih akata mjesnih odbora i prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Općine;
–  pruža stručnu pomoć i vodi zapisnike sa sjednica vijeća i na zborovima građana, te dostavlja donesene akte;
–  priprema, u suradnji s upravnim odjelima i općinskim službama, godišnje programe mjesnih odbora.
–  obavlja stručne i administrativne poslove u provedbi izbora za članove vijeća  mjesnih odbora;           
–  obavlja i druge poslove iz područja općih poslova i mjesne samouprave ako su oni u ovlasti Općine,a nisu u djelokrugu  drugih upravnih odjela.
–  pripravlja programe rada Općinskog vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje;
–  sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće;
–  priprema i prikuplja materijale, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira  sjednice, osigurava druge uvjete za održavanje sjednica;
–  pruža stručnu pomoć predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća i predsjednicima i članovima drugih tijela Općinskog vijeća;
–  prati rad sjednica Općinskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje zapisnike i akte sa sjednica i prati izvršavanja akata;
–  pripravlja za objavljivanje opće i posebne akte u “Službenom glasniku Općine Konavle”, uređuje “Službeni glasnik”;
–  daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća;
–  prati uskladbu Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom;
–  skrbi se oko ostvarenja obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Općinsko vijeće;
–  pruža sve potrebne administrativno-tehničke usluge Općinskom vijeću i njegovim tijelima;
–  uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća;
–  obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i općinskim aktima.


3.  UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN  I FINANCIJE

Članak 8.

Upravni odjel za proračun i financije  u svomu djelokrugu obavlja upravne i stručne poslove iz područja proračuna i financija:

–   izrađuje prijedloge općinskog proračuna, odluka o izvršavanju općinskog proračuna i godišnjeg obračuna;
–   prati ostvarenje proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe Općinske uprave i Općinskog vijeća;
–   vodi knjigovodstvo općinskog proračuna;
–   izrađuje nacrte akata kojima se uređuju općinski porezi i druge financijske obveze;
–   razrezuje općinske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela za proračun i financije;
–   vodi poslove naplate prihoda  općinskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke za njihovu pravovremenu naplatu;
–   prati, planira i izvršava općinske kreditne obveze;
–   vodi platne poslove temeljem uredno likvidiranih općinskih obveza;
–   prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna;
–   prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva;
–   obavlja i druge poslove iz područja proračuna i financija ako su oni u djelokrugu Općine , a ne i drugih upravnih odjela.


6.  UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE , INFRASTRUKTURU I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Članak 11.

Upravni odjel za komunalne poslove,infrastrukturu i gospodarenje nekretninama u svom djelokrugu obavlja upravne i stručne poslove, a poglavito:

–   priprema i prati izvršenje programa iz svoje nadležnosti;
–   izgradnji, održavanju i upravljanju nerazvrstanim prometnicama;
–   održavanju autobusnog kolodvora u Cavtatu  i autobusnih postaja u Općini;
–   izgradnji i upravljanju objektima prometa u mirovanju; auto-taksi službama;
–   opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina, odvodnji oborinskih voda;
–   održavanju čistoće javnih površina;
–   prikupljanju, uklanjanju i zbrinjavanju komunalnog i ostalog krutog i tekućeg otpada;
–   neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju strvina i otpada životinjskog i biljnog podrijetla;
–   prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina;
–   uklanjanju i zbrinjavanju pasa lutalica i ostalih životinja;
–   dezinsekciji i deratizaciji;
–   javnim zahodima;
–   tržnicama;
–   uređenju i održavanju groblja i pogrebnim djelatnostima;
–   uređenju i održavanju perivoja i zelenih javnih površina;
–   izgradnji i održavanju javne rasvjete;
–   prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju;
–   javnim kupalištima;
–   komunalnom redarstvu i ostalim poslovima nadzora za potrebe Općinske uprave i javnih služba u skladu sa zakonom i općim i pojedinačnim aktima Općine;
–   ostalim poslovima koje Općina svojom odlukom proglasi komunalnim djelatnostima od značenja za Općinu;
–   drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako su oni u ovlasti Općine, a nisu u  djelokrugu drugih upravnih odjela.
–   ustrojava i vodi registar svih nepokretnih stvari i prava koja pripadaju Općini i čine njezinu imovinu;
–   obavlja sve imovinsko-pravne poslove glede nekretnina u općinskom vlasništvu;
–   gospodari stambenim prostorom u općinskom vlasništvu;
–   gospodari poslovnim i ostalim prostorom u općinskom vlasništvu;
–   gospodari zemljištem i javnim površinama u općinskom vlasništvu;
–   obavlja sve pripremne poslove i upravlja investicijskim poslovima glede stjecanja izgradnje novih nekretnina;
–   obavlja sve poslove u svezi s obnovom i održavanjem nekretnina u općinskom vlasništvu;
–   u ime Općine usklađuje poslove i upravlja obnovom ratom oštećenih i uništenih objekata na općinskom području;
–   pripravlja nacrte akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, najam i čuvanje stanova, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina, te provodi postupke za dodjelu stambenog, poslovnog i ostalog prostora, zemljišta i javnih površina u skladu sa zakonom i općim aktima Općine;
–   sudjeluje u izradbi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša;
–   pripravlja i izrađuje dvogodišnje izvješće o stanju u prostoru i program mjera za unapređenje stanja u prostoru;
–   pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu;
–   obavlja i druge poslove iz područja gospodarenja nekretninama ako su oni u ovlasti Općine,  a nisu u djelokrugu  drugih upravnih odjela.
–   vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencija
koje vodi),
–   vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
–   vođenje evidencije o izdanim aktima,
–   izrada izvješća o radu , te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih tijela općinske uprave,
–   obavlja i druge poslove iz područja gradnje i uređenja građevinskih zemljišta, ako su oni u nadležnosti Općine, a nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Članak 12.

Radom Upravnih  odjela upravljaju pročelnici.
Pročelnik organizira obavljanje poslova i skrbi se o funkcioniranju Upravnog odjela, daje službenicima upute za obavljanje poslova, skrbi se o njihovu stručnom osposobljavanju i usavršavanju tijekom službe, obavlja i druge poslove određene Ustavom, zakonom, Statutom i ostalim općinskim aktima.
Pročelnik u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima te općinskim Statutom.
Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad Upravnog odjela kojim upravlja, i za izvršenje zadataka i poslova iz djelokruga svojih ovlasti.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran načelniku.

Članak 13.

Radom službe upravlja voditelj.
Voditelj organizira obavljanje poslova, daje službenicima upute za obavljanje poslova, skrbi se o njihovu stručnom osposobljavanju i usavršavanju tijekom službe, ali i o funkcioniranju službe, a obavlja i druge poslove određene Ustavom, zakonom, Statutom i ostalim općinskim aktima .
Voditelj u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima te općinskim Statutom .
Voditelj je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad službe kojom upravlja, i za izvršenje zadataka i poslova iz svojih ovlasti.
Voditelj je za svoj rad odgovoran načelniku.

Članak 14.

Poslove u upravnim tijelima i službama Općinske uprave obavljaju službenici i namještenici.
Službenici su osobe koje u upravnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica i poslove državne uprave povjerene tim jedinicama, u skladu s Ustavom, zakonom, Statutom i drugim općinskim aktima.
Namještenici su osobe koje u upravnim tijelima i službama obavljaju pomoćne, tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela.
Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima utvrđuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Članak 15.

Službenici i namještenici se primaju u službu i raspoređuju na slobodna radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu.


III.   PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 16.

Načelnik Općine Konavle donijet će Pravilnik o unutarnjem redu (Sistematizaciju)  upravnih odjela i službi Općine u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu  danom  donošenja.Danom donošenja ove Odlike prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Konavle(«Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/02).

Predsjednik Općinskog vijeća:

Božo Martinović v.r.

KLASA:   012-01/01-09/14
URBROJ: 2117/08-02-09-1
Cavtat,15.rujna 2009.