Pravilnik o unutarnjem redu

Na temelju članka 47.Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) i  članka 16. Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle 6/09 ) Načelnik Općine Konavle donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Općinske uprave Općine Konavle, radna mjesta, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu i Odluci o ustrojstvu i načinu rada Općinske uprave Općine Konavle (»Službeni glasnik Općine Konavle 6/09), u nastavku: Odluka.

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Konavle, sukladno Odluci, čine:
Ured načelnika
Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu
Upravni odjel za proračun i financije
Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama

II. RUKOVOĐENJE

Članak 3.

Radom Ureda načelnika rukovodi načelnik.
Radom upravnih odjela rukovodi pročelnik.
Pročelnika bira i imenuje načelnik na temelju provedenog javnog natječaja,osim u slučajevima iz čl.18 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br.86/08).

III. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

Članak 4.

U uredu načelnika ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1. Tajnik/ca načelnika
Uvjeti:
–  srednja stručna sprema društvenog smjera
– 2 godine radnog iskustva
– položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1
opis poslova:
vodi upravne, stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe načelnika i  njegovog zamjenika ;
pripravlja materijala za sjednice koje saziva načelnik, organizaciju sjednica, vođenje  zapisnika i izradu akata;
uredno i pregledno čuva i dostavlja sve akte koji su doneseni na sjednicama  koje saziva načelnik;
surađuje s građanstvom;
vodi evidenciju putnih naloga za službena putovanja;
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i Općinskim aktima.

2. Samostalni referent za društvene djelatnosti

Uvjeti:
srednja stručna sprema društvenog smjera
4 godine radnog iskustva u struci
položen državni ispit
Broj izvršitelja: 1
opis poslova :
priprema i prati izvršenje programa javnih potreba od značenja za Općinu,
prati i analizira djelovanje i učinke općinskih kulturnih ustanova, ustanova i udruga iz  područja socijalne skrbi, športskih klubova i udruga, te udruga civilnog društva;
prati, analizira i pomaže djelovanje i učinke svih udruga i ostalih neprofitnih osoba kojima  je pretežito društvena djelatnost;
uređuje web-stranicu Općine;
vodi protokolarne poslove i organizaciju općinskih svečanosti;
vodi poslove odnosa s medijima,
i druge poslove po nalogu načelnika u skladu s zakonom i Općinskim aktima.

3. Stručni suradnik za gospodarstvo
Uvjeti:    
visoka stručna sprema
4 godine radnog iskustva u struci
položen državni ispit
Broj izvršitelja: 1
opis poslova :
– prati evidencije svih pravnih i fizičkih osoba iz općinskog gospodarstva;
– temeljem utvrđenog stanja predlaže poboljšanje uvjeta za poslovanje, čime bi se omogućio  daljnji gospodarstveni razvitak;
– promiče općinske gospodarske potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu;
– prati okolnosti, te utvrđuje i zastupa interese Općine u gospodarskim odnosima;
– u ostvarivanju poslova iz svog djelokruga surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom,  Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim fondom za privatizaciju, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama  u domeni  gospodarstva i financija s područja Općine i Dubrovačko-neretvanske županije;
– koordinira lokalne i nacionalne programe gospodarskoga razvitka, poglavito malog i   srednjeg poduzetništva;
– vodi registar poslovnih udjela Općine u trgovačkim društvima;
– posebno prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine  tijekom  redovite i sustavne raščlambe poslovnih i financijskih učinaka društava i ustanova;
– idruge poslove po nalogu načelnika u skladu s zakonom i Općinskim aktima

Stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Uvjeti:
visoka stručna sprema tehničkog smjera
4 godine radnog iskustva u struci
položen državni ispit
Broj izvršitelja:  1
opis poslova :
– obavlja stručne poslove iz  područja prostornog planiranja i zaštite okoliša,a poglavito sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i    zaštite okoliša;
– prati stanje u prostoru i pripravlja i izrađuje potrebna izvješća;
– pripravlja i izrađuje dvogodišnje izvješće o stanju u prostoru i program mjera za unapređenje stanja u prostoru;
– pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna  postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju  sukladno zakonu;
– prati stanje u prostoru Općine te usklađenost zahvata s važećom planskom i građevinskom dokumentacijom;    
– osigurava uvjete za provedbu programa održavanja i unapređenja posebno  zaštićenih dijelova prirode  na području Općine;
– razmatra i priprema proglašenje zaštite novih dijelova prirode na općinskom području;
– čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je vlasništvo  Općine;
– sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha  rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša;
– surađuje s odgovornim tijelima Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije, susjednih gradova i općina u pitanjima prostornog uređenja i zaštite  okoliša;
– obavlja i druge poslove iz područja  urbanizma,  prostornog uređenja i zaštite okoliša, ako su oni u  ovlasti Općine, a nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela;
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima.

5.  Stručni suradnik za proračunski nadzor i unutarnju kontrol
u
Uvjeti:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera
– 2 godine radnog isustva u struci
– položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1
opis poslova:
– vrši provjeru primjene zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj svezi s proračunskim sredstvima, te propisa koji su u svezi s djelokrugom Općine;
– provodi unutarnji nadzor za Općinu i proračunske korisnike, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Općine i proračunskih korisnika;
– provodi pojedinačne unutarnje kontrole prema nalogu načelnika i daje preporuke;
– izrađuje strateški, godišnji i operativni plan kontrole koje odobrava načelnik;
– obavlja posebne kontrole na zahtjev načelnika ili prema potrebi;
– izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj kontroli i nadzoru;
– prati provedbu preporuka navedenih u  izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i surađuje s Državnom revizijom;
– izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu i dostavlja ih načelniku, nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima;
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima.

U Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1.  Pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu

– uvjeti: -visoka stručna sprema – pravni fakultet
– 5 godina radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova  :
– rukovodi radom odjela i koordinira suradnju s ostalim odjelima;
– organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova;
– brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,
– pripravlja programe rada Općinskog vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje;
– sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće;
– priprema i prikuplja materijale, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, osigurava druge uvjete za održavanje sjednica;
– pruža stručnu pomoć predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća i predsjednicima i članovima drugih tijela Općinskog vijeća;
– prati rad sjednica Općinskog vijeća i njegovih tijela;
– pripravlja za objavljivanje opće i posebne akte u “Službenom glasniku Općine Konavle”,  
– uređuje “Službeni glasnik”;
– daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća;
– prati uskladbu Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom;
– skrbi se oko ostvarenja obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Općinsko vijeće;
– uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća;
– prati upravljanje vozilima i poslove održavanja zgrada i opreme, skrbi o vratarskoj i čuvarskoj   službi i rukovanju  telefonskom centralom,   održavanju čistoće;
– priprema nacrte temeljnih akata mjesnih odbora i prati njihovu usklađenost sa Zakonom  i  Statutom Općine;
– pruža stručnu pomoć i vodi zapisnike sa sjednica vijeća mjesnih odborai na zborovima građana,  te   dostavlja donesene akte;
– priprema, u suradnji s upravnim odjelima i općinskim službama, godišnje programe mjesnih odbora;
– obavlja stručne i administrativne poslove u provedbi izbora za članove vijeća  mjesnih odbora,
– skrbi o zaštiti od požara i zaštiti na radu;   
– obavlja i druge poslove iz područja općih poslova i mjesne samouprave ako su oni u  ovlasti Općine,a nisu u djelokrugu  drugih upravnih odjela;
– odgovara za pravodobnost i zakonitost rada Odjela;
– izdaje narudžbenice za nabavu roba i usluga ta potrebe odjela;
– ovjerava račune za nabavu roba i usluga za potrebe odjela;
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima.

2. Pomoćnik pročelnika

– uvjeti: -visoka stručna sprema – pravni fakultet
– 4 godine radnog iskustva u struci
– položen pravosudni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova :
– obavlja poslove pročelnika
– vodi upravne, stručne i administrativne poslove iz područja radnih odnosa službenika i  namještenika Općinske uprave;
– vodi pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim upravnim tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale ustrojbene jedinice Općinske uprave;
– prati i izvršava sve zakonske propise iz nadležnosti Odjela ;
– pripravlja nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi Načelnik i Općinsko  vijeće;
– pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga;
– prati zaštitu osobnih podataka;
– priprema postupke javne nabave;
– sastavlja ugovore vezano uz promet nekretnina (prodaja, zamjene, zakup);
– zastupa Općinu u postupcima koji se vode vezano uz status nekretnina u vlasništvu Općine u  javnim knjigama;
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine i pročelnika upravnog odjela u skladu sa zakonom i općinskim aktima.

3. Administrativni tajnik

– uvjeti: – srednja stručna sprema društvenog smjera
– 2 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja 1
– opis poslova :
– izrađuje u suradnji sa pročelnikom zapisnike i akte sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
– pruža sve potrebne administrativno-tehničke usluge Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima;
– uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja sve akte koji su doneseni na sjednicama    Općinskog vijeća;
– vodi sve potrebne evidencije o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima;

4. Administrativno – tehnički referent

– uvjeti: – srednja stručna sprema upravno-pravnog usmjerenja,
– 2 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja 1
– opis poslova:
– prima i otprema poštu;
– vodi propisane upisnike i skrbi o arhivi spisa Općine Konavle;
– skrbi o nabavi i opskrbi Općinske uprave uredskom opremom i namještajem,potrošnim materijalom i priborom,sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;
– vodi poslove u svezi sa službenim putovanjima,putne naloge,dnevnice i naknade službenicima i namještenicima Općinske uprave i članovima Općinskog vijeća;
– umnožava i fotokopira razne materijale,po potrebi ih slaže i distribuira;
– vodi porto blagajnu;
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima;

5. Vozač – dostavljač

– uvjeti: – srednja stručna i položen vozački ispit najmanje „C“ kategorije.
– 2 godine radnog iskustva u struci
– broj izvršitelja 1
– opis poslova:
– upravlja osobnim automobilom;
– vodi brigu o ispravnosti i urednosti svih osobnih automobila Općine,registraciji i tehničkim pregledima,nabavi odgovarajućih rezervnih djelova;
– vodi potrebne evidencije o utrošku goriva i maziva;
– brine za točno,uredno i dokumentirano pravdanje svih troškova u svezi s korištenjem automobila,
– po potrebi dostavlja pismena;
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima;

6. Kave kuharica – domaćica

– uvjeti: – niža stručna sprema
– broj izvršitelja 2
– opis poslova:
– vodi priručnu kuhinju,te priprema i poslužuje razne vrste napitaka;
– brine se o nabavci potrebnih namirnica,opremi te priboru za priručnu kuhinju;
– održava čistoću uredskih prostorija Općine u Cavtatu i na Grudi;
– održava čistoću okoliša zgrade u Cavtatu i na Grudi;
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika;


1. Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije

– uvjeti: -visoka stručna sprema ekonomskog smjera
– 5 godina radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova:
– rukovodi radom odjela i koordinira suradnju s ostalim odjelima,
– organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova,
– brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,
– prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza,
– priprema postupak prisilne naplate prihoda,
– izrađuje prijedlog općinskog proračuna, odluka o izvršavanju općinskog proračuna i godišnjeg      obračuna i prateće dokumente;
– izrađuje nacrte akata i donosi rješenja kojima se uređuju općinski porezi i druge financijske  obveze te postupa po žalbama na ista,
– prati financijsko stanje Općine i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti općinskog proračuna;
– izdaje narudžbenice za nabavu roba i usluga za potrebe odjela,
– ovjerava račune za nabavu roba i usluga za potrebe odjela,
– prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija,računovodstva i knjigovodstva;
– odgovara za pravodobnost i zakonitost rada Odjela;
– obavlja druge poslove po nalogu  načelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima;

2. Pomoćnik pročelnika

uvjeti: visoka stručna sprema ekonomskog smjera
– 4 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
opis poslova:
– obavlja poslove pročelnika
– izrađuje prijedlog općinskog proračuna,
– izrađuje akte kojima se uređuju općinski porezi i druge financijske obveze,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

3. Stručni referent za financije

– uvjeti: – srednja stručna ekonomskog usmjerenja,
– 4 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova:
– obračunava plaće i druge naknade,
– izrađuje izlazne financijske dokumente,
– prati rad proračunskih korisnika i obavlja nadzor,
– vodi knjigu ulaznih računa,
– priprema naloge za plaćanje,
– prati i kontrolira izvode žiro-računa,
– izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća o financijskom poslovanju,
– vodi evidenciju imovine,
– vodi i usklađuje evidencije poreznih obveznika po vrstama i kategorijama, piše rješenja o razrezu poreza,
– kontrolira evidenciju svih poreznih obveznika po vrstama i kategorijama, te izrađuje izvješća, elaborate i druge materijale u svezi s općinskim porezima.
obavlja i druge poslove iz djelokruga upravnog odjela po nalogu pročelnika.

4. Stručni referent za računovodstvo i financije

– uvjeti: -srednja stručna spreme ekonomskog ili upravnog smjera
-1 godina radnog iskustva u struci
-položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova:
– unosi i vodi podatke o uplatama i plaćanju obveza (knjiženje),
– obavlja poslove kontiranja,
– izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća o financijskom poslovanju,
– obračunava plaće i druge naknade,
– vodi knjigu imovine,
– vrši druge poslove po nalogu pročelnika.

5. Referent za računovodstvo i financije

– uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog smjera
– 1 godina radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova:
– vrši administrativno financijske poslove,
– vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće,
– piše rješenja o razrezu poreza i vodi  evidenciju poreznih obveznika,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

U Upravnom odjelu za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama su ustrojena sljedeća radna mjesta:

1. Pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama.

– uvjeti: -visoka stručna sprema – tehničkog ili drugog usmjerenja
– 5 godina radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
–  broj izvršitelja: 1
– opis poslova :
– rukovodi radom odjela i koordinira suradnju s ostalim odjelima,
– organizira rad, daje upute službenicima i namještenicima za obavljanje poslova,
– brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika,
– brine o pravovremenoj pripremi akata za sjednice Općinskog vijeća,
– prati pravne propise, a naročito propise iz oblasti rada i nadležnosti Odjela,
– predlaže Općinskom vijeću donošenje akata iz nadležnosti odjela i sudjeluje u izradi istih;
– priprema prijedloge akata iz područja komunalnog gospodarstva,
– donosi rješenja o komunalnoj naknadi,
– donosi rješenja o komunalnom doprinosu,
– priprema ugovore o obavljanju poslova komunalnog gospodarstva, nadzire izvršenje ugovorenih obveza
– izdaje narudžbenice za nabavu roba i usluga za potrebe odjela,
– ovjerava račune za nabavu roba i usluga za potrebe odjela,
– obavlja nadzor nad ostvarenjem planova i programa,
– izrađuje plan i program rada odjela,
– prati i koordinira rad  komunalnih društava kojih je Općina osnivač ili suvlasnik,
– obavlja nadzor nad provođenjem odluka čije je provođenje u nadležnosti Odjela,
– odgovara za pravovremen i zakonit rada Odjela,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika .

2. Pomoćnik pročelnika

– uvjeti: -visoka ili viša stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera
– 4 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova:
– obavlja poslove pročelnika,
– izrađuje prijedloge programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– priprema pojedinačne akte koji se odnose na prava ili obveze, a vezano uz komunalno     
gospodarstvo,
– prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva,
– priprema postupke javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine ,
– skrbi o zaštiti mora i pomorskog dobra i provodi postupke vezano uz pomorsko dobro,
– ishoduje kopije katastarskih i zemljišno-knjižnih izvadaka,
– pribavlja katastarske i zemljišno-knjižne izvatke, karte i druge geodetske podloge,
– prati i koordinira rad Vatrogasne zajednice Općine Konavle,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

3. Komunalni referent

– uvjeti: -srednja stručna sprema  tehničkog ili drugog smjera
– 2 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 1
– opis poslova:
– vodi i usklađuje evidenciju korisnika javnih površina,
– sastavlja rješenja o komunalnoj naknadi,
– sastavlja rješenja o komunalnom doprinosu
– obavlja poslove vezane uz otkup i najam stanova u vlasništvu Općine,
– obavlja sve administrativne poslove za potrebe Odjela,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

4. Komunalni redar

– uvjeti: -srednja stručna sprema građevinskog ili tehničkog smjera
– 3 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– broj izvršitelja: 2
– opis poslova:
– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda,
– obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red,
– donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda,
– izriče mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
– nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine (temeljem ugovora) obavljaju poslove komunalne djelatnosti,
– obilazi teren te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života u Općini,
– obilazi teren i prikuplja podatke o pravnim i fizičkim osobama za potrebe upravnih odjela,
– sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Članak 5.

Osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, za sva službenička radna mjesta potrebno je ispunjavati poseban uvjet: poznavanje rada na osobnom računalu.
Za pojedina radna mjesta moraju biti ispunjeni posebni uvjeti, ako su oni propisani, kao obvezni, posebnim zakonom.

Članak 6.

Službenici i namještenici za svoj rad odgovorni su pročelniku odjela, službenici i namještenici u Uredu Načelnika za svoj rad odgovorni su Načelniku.
Službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati u radu, čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

Članak 7.

Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.
Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

Članak 8.

Slu‍žbenici i namještenici primaju se u služ‍bu sukladno Zakonu o slu‍žbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi.


IV. PLAĆA

Članak 9.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijente složenosti poslova i osnovicu za izračun plaće utvrđuje Načelnik posebnom odlukom.

V. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI

Članak 10.

Puno radno vrijeme  je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana,od ponedjeljka do petka.

U slučaju da službenik ili namještenik, zbog potreba posla, radi duže od utvrđenog radnog vremena, ostvaruje pravo na preraspodjelu radnog vremena uz suglasnost neposredno nadređenog.

Članak 11.

Radno vrijeme Upravnih odjela je od 8,00 do 16,00 sati.
Načelnik Općine može  odrediti radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.
Uredovno radno vrijeme je tijekom cijele godine od 9,00 do 12,00 sati.

Članak 12.

Svi služ‍benici i namještenici koji rade puno radno vrijeme imaju pravo svakog radnog dana  na odmor (stanku) od 30 minuta, a koristi se od 12,00 do 12,30 sati.

Članak 13.

Između dva uzastopna radna dana službenici i namještenici imaju pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Članak 14.

Slu‍žbenici i namještenici imaju pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. Ako je prijeko potrebno da služ‍benik ili namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.

Ako službenik ili namještenik, radi potrebe posla, ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. ovog članka, može ga koristiti naknadno prema odluci nadređenog.

Članak 15.

Svi služ‍benici i namještenici imaju za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana.

Članak 16.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku ili namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu.

Članak 17.

Ništavan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 18.

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uraèunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Članak 19.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad , vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Služ‍benik i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada:

ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije ostvario pravo na puni godišnji odmor, jer nije proteklo šest mjeseci neprekidnog rada,

ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši šest mjeseci neprekidnog rada.

Članak  21.

Godišnji odmor od 18 radnih dana uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. s obzirom na uvjete rada:
– rad na poslovima s otež‍anim ili posebnim uvjetima rada                                             3 dana
– rad u smjenama ili redovni rad subotom,
nedjeljom,blagdanima i neradnim danima određenim zakonom                                  2 dana

2. s obzirom na slo‍ženost poslova:
– djelatnicima VSS                                                                                                            4 dana
– djelatnicima VŠS                                                                                                            3 dana
– djelatnicima  SSS                                                                                                           2 dana
– djelatnicima NSS                                                                                                            1 dan

3. s obzirom na du‍žinu radnog sta‍ža:
– od 5 do 15 godina radnog sta‍ža                                                                                      2 dana
– od 15 do 25 godina radnog sta‍ža                                                                                    4 dana
– od 25 do 35 godina radnog sta‍ža                                                                                    5 dana
– od 35 i više godina radnog sta‍ža                                                                                   6 dana

4. s obzirom na socijalne uvjete:
– roditelju,posvojitelju ili staratelju s jednim
malodobnim djetetom                                                                                                     2 dana
– roditelju,posvojitelju ili staratelju za svako
daljnje malodobno dijete još po                                                                                          1 dan
–    roditelju,posvojitelju ili staratelju hendikepiranog
djeteta,bez obzira na ostalu djecu                                                                                   3 dana
– invalidu                                                                                                                            2 dana
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 18 radnih dana uveća za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1 do 5 stavka 1. Ovog članka.

Članak 22.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se planom korištenja godišnjeg odmora.
Plan korištenja godišnjeg odmora donosi načelnik ili osoba koju on ovlasti, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja pročelnika vodeći računa o želji svakog pojedinog službenika ili namještenika.
Plan korištenja godišnjeg odmora iz stavka 2. Ovog članka donosi se na početku kalendarske godine, a najkasnije do kraja ožujka.

Članak 23.

Plan korištenja godišnjeg odmora sadr‍ži:
– ime i prezime slu‍žbenika ili namještenika,
– radno mjesto,
– ukupno trajanje godišnjeg odmora,
– vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Članak 24.

Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora načelnik ili osoba koju on ovlasti donosi za svakog službenika i namještenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 23. ovog Pravilnika, ukupno trajanje godišnjeg odmora te vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka godišnjeg odomora.

Članak 25.

Protiv rješenjao korištenju godišnjeg odmora službenici i namještenici mogu uložiti prigovor načelniku Općine.

Članak 26.

Služ‍benici i namještenici mogu koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.
Ako slu‍žbenik ili namještenik koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 12 radnih dana neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor.
Drugi dio godišnjeg odmora službenik ili namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30.lipnja iduće godine.

Članak 27.

Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg odmora, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili porodiljnog dopusta, službenik ili namještenik ima pravo koristiti do 30.lipnja iduće godine pod uvjetom da je radio najmanje 6 mjeseci u godini koja prethodi godini u kojoj se vratio na rad.
Službenici i namještenici koji zbog mobilizacije u Hrvatsku vojsku ili zbog radne obveze nisu koristili godišnji odmor nakon razvojačenja ili nakon prestanka radne obveze, imaju pravo koristiti neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Članak 28.

Slu‍žbenik i namještenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti neposredno nadređenog najmanje jedan dan prije.

Članak 29.

Slu‍žbenici i namještenici imaju pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše 10 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

– zaključenje braka                                                               5 radnih dana
– rođenja djeteta                                                                   5 radnih dana
– smrti supru‍žnika,djeteta,roditelja i unuka                           5 radnih dana
– smrti brata ili sestre,djeda ili bake te roditelja
supruž‍nika                                                                          2 radna dana
– selidbe u istom mjestu stanovanja                                     1 radni dan
– selidbe u drugo mjesto stanovanja                                     3 radna dana   
– kao dobrovoljni davatelj krvi                                               2 radna dana
– teške bolesti djeteta ili roditelja izvan mjesta
stanovanja                                                                           3 radna dana
– polaganja državnog stručnog ispita                                     7 radnih dana
– nastupanja u kulturnim i športskim priredbama                   1 radni dan
– sudjelovanja na sindikalnim susretima,
seminarima,obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr.         2 radna dana
– elementarne nepogode                                                        5 radnih dana

Službenici i namještenici imaju pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovog članka, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.

Članak 30.

Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja,osposobljavanja ili usavršavanja,službeniku i namješteniku može se odobriti godišnje do 7 radnih dana plaćenog dopusta za pripremanje i polaganje ispita.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Slu‍žbenici i namještenici  rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.
Službenici koji nemaju položen državni stručni ispit dužni su ga položiti u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu (»Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/03).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Konavle“

Klasa: 032-02-01-09-1
Ur. broj: 2117/02-02-09-1
Cavtat, 15. listopada 2009.                                
Načelnik
Luka Korda