Urbanistički plan uređenja Bačev do, Mihatovići, Gruda i Tušići – UPU 29


– NASELJA GRUDA,BAČEV DO,MIHATOVIĆI I TUŠIĆI (Tekstualni dio)     pdf 0,8MB

– KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA     pdf 1,6MB

– PROMETNA,ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA     pdf 1,6MB

– VODOOPSKRBA I ODVODNJA     pdf  1,5MB

– UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA    pdf 1,3MB