UPU Cavtat sa Zvekovicom 2016. (grafički dio)

 

  Postojeća namjena površina (pdf 11 MB)

  Korištenje i namjena površina (pdf 22 MB)

  Infrastrukturni sustavi i mreže – promet (pdf 12 MB)

  Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetika i telekomunikacije (pdf 37 MB)

  Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav i vodoopskrba (pdf 11 MB)

  Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav – odvodnja  (pdf 11 MB)

  Uvjeti korištenja i zaštita prostora – prirodna baština i krajobraz (pdf 5 MB)

  Uvjeti korištenja i zaštita prostora – graditeljska i arheološka baština (pdf 3 MB)

  Uvjeti korištenja i zaštita prostora – graditeljska i kulturna baština (pdf 3 MB)

  Uvjeti korištenja i zaštita prostora (pdf 13 MB)

  Uvjeti korištenja i zaštita prostora – oblici korištenja (pdf 12 MB)

  Načini i uvjeti gradnje (pdf 13 MB)

NAPOMENA!  Zbog tehničkih problema koje smo imali na našoj stranici, a koji su uzrokovali nemogućnost preuzimanja pojedinih dokumenata, ispričavamo se svim našim korisnicima i molimo da nam takve i slične nedostatke odmah jave na mail ili telefon Općine, kako bi iste što prije otklonili! Zahvaljujemo se na razumjevanju! Općina Konavle