POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U OPĆINI KONAVLE ZA 2012. GODINU

OPĆINA KONAVLE OBJAVLJUJE NATJEČAJ

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle

u sufinanciranju projekta

POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U OPĆINI KONAVLE ZA 2012. GODINU


I. Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 19 kućanstva na području Općine Konavle do konca 2012. Godine.

Broj kućanstava za sufinanciranje može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno broju prihvatljivih prijava.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 45% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 15.750,00 kn po kućanstvu.

Sredstva će se realizirati putem vrijednosnog kupona za troškove nabave i ugradnje opreme nastale nakon objave rezultata ovog Natječaja.

Pod sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije smatraju se isključivo solarni kolektorski sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoje od minimalno sljedećih komponenti:

  • solarnog kolektora;
  • toplinskog spremnika;
  • potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

 

Nepovratna novčana sredstva u obliku vrijednosnog kupona će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon datuma javne objave rezultata Natječaja. Nepovratna novčana sredstava realiziraju se isključivo putem vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja pri nabavi solarnog kolektorskog sustava. Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme uz uvjet ispostavljenog računa na kojemu je objedinjeno fakturiranje i opreme i montaže opreme, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputama proizvođača te popunjenog i ovjerenog vrijednosnog kupona. Sva tri dokumenta izvođač radova dužan je dostaviti na adresu Općine Konavle.

 

II. Korisnici sredstava

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Konavle i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici sredstava).

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju nemaju fizičke osobe koje su u posljednje 3 godine koristile nepovratna novčana sredstva Općine u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 15.750,00 kn.

Fizičke osobe koje su u posljednje 3 godine koristile nepovratna novčana sredstva Općine u iznosu manjem od 15.750,00 kn mogu se natjecati prema pravilima ovog Natječaja za iznos koji je jednak razlici između najvećeg poticajnog iznosa (15.750,00 kn) i njima do sada isplaćenog poticajnog iznosa temeljem ranijeg Natječaja.

 

III. Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava:

–       punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Konavle;

–       objekt na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Općine;

–       posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi sustav te imaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojem se planira ugradnja sustava;

–       posjeduje odgovarajući akt kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira ugradnja sustava;

–       da u posljednje 3 godine nisu koristili nepovratna novčana sredstva Općine u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 15.750,00 kn;

–       podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Općine Konavle sukladno Natječaju.

–       ugraditi sustav koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti

IV. Potrebna dokumentacija

Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

–       potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (Obrazac se može pronaći na web stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr te u općinskim uredima);

–       potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju Projekta;

–       presliku osobne iskaznice;

–       dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu na koju se planira ugradnja sustava;

–       suglasnost  Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Konzervatorski odjel u Dubrovniku kojom se dopušta ugradnja solarnih kolektora na krov objekta.

 

Kao dokaz se može priložiti preslika vlasničkog lista sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena),  ili
izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

 

V. Kriterij za odabir prijava

Postupak za ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prijava prema slijedećim kriterijima definiranim u Pravilniku Natječaja.

Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova za 19 kućanstva s najvećim brojem osvojenih bodova.

 

VI. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, naznakom sustava za koji se podnosi, s naznakom »ne otvaraj«, te ostalim podacima sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na adresu:

Općina Konavle

Trumbićev put 25

20210 Cavtat

uz naznaku: Obnovljivi izvori energije u kućanstvima Općine Konavle – Ne otvaraj.

 

Rok za dostavu prijava je 5. studeni 2012. g. do 12.00 sati.

 

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave. Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava ne otvaraju se i vraćaju se natjecateljima koji su ih dostavili.

 

VII. Obrada prijava

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Općine Konavle, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će nadležno tijelo Općine o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja. Objava rezultata  provesti će se do 12. studenoga 2012. godine.

Protiv odluke nadležnog tijela Općine o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom javnom natječaju, sudionik natječaja može podnijeti prigovor nadležnom tijelu Općine na istu adresu na koju je slao i prijavu na Natječaj u roku od 3 dana od primitka pisane obavijesti o odluci o odabiru korisnika sredstava. Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje odluke nadležnog tijela u odnosu na moguću povredu prava podnositelja prigovora o ocjeni njegove ponude. Odluka nadležnog tijela Općine Konavle o prigovoru je konačna.

VIII. Izjava za ozbiljnost prijave

Svaki odabrani korisnik dužan je Općini Konavle dostaviti Izjavu za ozbiljnost prijave. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će ugraditi planirani sustav, te do 31. prosinca 2012. godine predati zahtjev za povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom.

 

Korisnik koji dostavi jamstvo za ozbiljnost prijave, a ne izvrši ga, gubi pravo sufinanciranja projekta u iduće 3 godine.

 

IX. Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava

Korisnici sredstava dužni su realizirati ugradnju putem vrijednosnog kupona do 31. prosinca 2012. godine. Pri nabavi opreme korisnici sredstava koriste vrijednosni kupon kao instrument plaćanja te isti ostavljaju u trajno vlasništvo prodavatelju opreme koji pri naplati umanjuje iznos računa za 45% ukupnog iznosa sa uključenim PDV-om do najvišeg iznosa od 15.750,00 kn. Nakon ugradnje opreme prodavatelj iste dužan je Općini Konavle dostaviti zahtjev za povratom sredstava koji objedinjuje slijedeću dokumentaciju:

–       Fakturu opreme i montaže sa jasno naznačenim iznosom subvencije Općine Konavle;

–       Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;

–       Popunjeni i ovjereni vrijednosni kupon.

 

X. Realizacija prihvaćenih prijava

Općina Konavle će pravnim osobama, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku od 30 dana od dana završetka rješavanja potpunog zahtjeva za povrat uloženih novčanih sredstava, na žiro račun isplatiti tražena novčana sredstva. Novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju navedenih sustava na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema shemi proizvođača te popunjenog i ovjerenog vrijednosnog kupona.

Proces ugradnje nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Općine, kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem.

XI. Ostale informacije

Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnom tisku i službenim web stranicama Općine Konavle te web stranicama Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim web stranicama te u drugim izvještajima.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici www.opcinakonavle.hr ili na telefon 479-877.

 

 

PRILOZI:

  • Prijavni obrazac pdf_icon

  • Tekst natječaja i izjava o ozbiljnosti prijave pdf_icon

  • Pravilnik pdf_icon