JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA KONAVLE

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove,

infrastrukturu i gospodarenje nekretninama

U Cavtatu, 04.siječnja 2012.g.

 

Na temelju članka 28.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br.90/11), Općina Konavle objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama, objavljenim u Narodnim novinama broj 90/11, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

Nezakonito izgrađenim građevinama smatra se nova građevina ili rekonstruirani dio postojeće građevine izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu.

Predmetno se odnosi na nezakonito izvedenu gradnju evidentiranu do 21.lipnja 2011.godine na način propisan Zakonom.

Nezakonito izgrađena građevina legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu Dubrovačko neretvanske županije, preporučeno poštom na adresu:    DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Grudi, 20215 GRUDA, Gruda 152 ili osobno u uredu na Grudi.

Zahtjevu se prilaže:

1.      Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,

2.      Tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt,

3.      Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

4.      Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21.lipnja 2011.godine ako se radi o građevini iz članka 5. Stavka 1. podstavak 1. i članka 17.stavak 4 Zakona.

5.      Dokaz u svrhu obračuna naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene građevine (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da podnositelj ima pravo graditi-sudsko rješenje, suglasnost suvlasnika, ugovor i slično).

Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.prosinca 2012.godine.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko neretvanske županije, Ispostavi u Grudi, Gruda, Gruda 152, osobno u uredovno vrijeme rada sa strankama utorkom i četvrtkom od 09,00 do 12,30 sati, na e-mail adresu: konavle@dnz.hr, te telefonski na 020/791-600 ili 020/791-601.