Financiranje javnih potreba u 2012. g.

022-01-02-12/27

2117/02-02/3-12-01

12. travnja 2012.g.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 )  Načelnik Općine Konavle donosi

 

ODLUKU

o financiranju javnih potreba u 2012. godini

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 21. sjednici održanoj 03. travnja 2012. g. donijelo raspored financijskih sredstava po korisnicima za 2012. g.

 

Članak 2.

Sredstva za javne potrebe doznačivat će se namjenski za ostvarivanje dotičnih programa i njegovih zadaća, po ¼ tromjesečno, a  u skladu s ostvarivanjem programa i u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Konavle.

Prvi obrok se isplaćuje na temelju zahtjeva korisnika, a sljedeći obroci na temelju zahtjeva i izvješća o utrošku prethodno doznačenih sredstava na propisanom obrascu ( Obrazac za izvješće o provedbi programa/projekta sa financijskim pokazateljima o utrošenim sredstvima u 2012.g. )

 

Članak 3.

Temeljem Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11 ) za doznačena sredstva ( donacije, pomoći, te sve druge transfere krajnjim korisnicima ) tijekom proračunske godine, Općina je prema odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( NN 139/2010 ) i odredbama Odlukeo sastavljanju i predaji Izjave o fisklanoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/2011 ) obavezna pratiti i kontrolirati namjensko isplaćivanje sredstava i drugih transfera krajnjim korisnicima  i korištenje istih.

Isplate se mogu obavljati isključivo na temelju pojedinačnih zahtjeva i donesenih odluka koje su  podloga za isplatu.

Obvezne su provjere na licu mjesta   kod krajnjih korisnika.

Obvezna su izvješća od krajnjih korisnika o utrošenim sredstvima / realizaciji projekta uz dostavu

vjerodostojne dokumentacije ( ovjereni, računi, obračuni i sl. )

 

Načelnik

Luka Korda

Dostavljeno:

  1. Korisnicima – svima
  2. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
  3. Pismohrana

 

Prilozi:

pdf_icon ZAHTJEV ZA SREDSTVA 2012

pdf_icon OBRAZAC ZA DD 2012