Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Konavle

OPĆINA KONAVLE

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 8.stavka 1. Zakona o Savjetima mladih (“Narodne novine” br.23/07) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Konavle (“Službeni glasnik Općine Konavle” br.3/10 i br.3/12) Općinsko vijeće Općine Konavle raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove

Savjeta mladih Općine Konavle

 

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Konavle (u nastavku teksta Savjet mladih).

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Konavle koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Konavle.

 

II.

Savjet mladih broji 7 članova,uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Konavle,u dobi od 15 do 29 godina.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Konavle na vrijeme od dvije godine.

 

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima,učenička vijeća,studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

 

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja

  • podaci o kandidatu (ime i prezime,datum i godina rođenja,prebivalište),

  • izjava kandidata o prihvaćanju kandidature,

  • obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr ili se može podići u Upravnom odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Općine Konavle.

Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:

  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva

(uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci,te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),

  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra).

 

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se na adresu:

Općina Konavle,Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu,Trumbićev put 25,20210 Cavtat,s naznakom “Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih Općine Konavle” ,najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Božo Martinović,v.r.

KLASA:021-05/01-12/02

UR.BROJ:2117/02-01-12-1

 

U Cavtatu,29.svibnja 2012.g.

 

pdf_iconObrazac za predlaganje kandidata (preuzimanje)