Oglas za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2012./2013. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje

O G L A S

za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2012./2013. godinu

(početak rada 03.09.2012. godine)

 

Zahtjevi za upis primat će se od 04. 06. godine do zaključno 18.06.2012.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata bb, Cavtat, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12 sati, osim srijede kada se zahtjevi predaju od 13-17 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji koji imaju prebivalište na području općine Konavle, za djecu koja navršavaju:

  • za jaslice-jednu godinu života do 31.08. 2012. g.

  • za vrtić-(jutarnji cjelodnevni i skraćeni program i popodnevni skraćeni program) tri godine života do 31.08.2012.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle broj 45/12.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Konavle ili na web stranici Općine Konavle.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

U upisnom roku neće se razmatrati nepravovremeni zahtjevi i zahtjevi ako oba roditelja nemaju prebivalište na području općine Konavle.

U upisnom roku neće se zaprimati:-dokumentacija za djecu koja ne ispunjavaju starosnu dob za upis u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 29.06.2012.g.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Ustanove.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata bb, 20 210 Cavtat.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 478-436 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati

 

Obrazac za upis djeteta u djecji vrtic (preuzimanje) pdf_icon