ISPRAVAK NATJEČAJA Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje

 

ISPRAVAK NATJEČAJA

Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

na području Općine Konavle

 

U Natječaju za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle objavljenom u Dubrovačkom vjesniku broj 3223 od 10.11.2012. godine mijenja se točka 8. i sada glasi:

«8. Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:

– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg  registra,

– ovjerena izjava da odgovorna osoba nije kažnjavana za kazneno djelo iz oblasti gospodarstva,

– Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti   građenja za pojedine radove  skupine H,

– potvrda Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima,

– BON 1 i BON 2,

– popis i udio podizvoditelja ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora ustupiti podizvoditelju.»

 

Općinski načelnik

Luka Korda

 

ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Za održavanja nerazvrstanih cesta

na području Općine Konavle

U Dokumentaciji za nadmetanje za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle u 2013. godini točka 6.1. mijenja se sada i glasi:

 

«6.1.Radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti ponuditelji su dužni  dostaviti:

– izvadak iz sudskog, strukovnog, ili obrtnog registra ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja u Dubrovačkom vjesniku,

– ovjerenu izjavu da odgovorna osoba nije kažnjavana za kazneno djelo iz oblasti gospodarstva ne stariju od mjesec dana od dana objave ovog natječaja u Dubrovačkom vjesniku,

– Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti   građenja za pojedine radove  skupine H»

 

 

Općina Konavle