Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Općinski načelnik

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06) i članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 4/09), općinski načelnik Općine Konavle donosi dana 30.siječnja 2012.g. sljedeću

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se MARIO CURIĆ dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu,osobom zaduženom za nepravilnosti.

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36.Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine” broj 141/06),Mario Curić,dipl.iur. obvezan je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara,

2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija,

3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Konavle.

Općinski načelnik

Luka Korda v.r.

KLASA: 400-01/12-01/02

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

CAVTAT,30.siječnja 2012.g.

Osoba zadužena za nepravilnosti.

Mario Curić

Tel. 020 478 401

Fax. 020 478 402

Mob. 098 233 161

e-mail. mario.curic@opcinakonavle.hr