Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Općinski načelnik

 

 

 

Na osnovi članka 8. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06), te članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 4/09), općinski načelnik Općine Konavle donosi dana 30.siječnja 2012.g. sljedeću

 

ODLUKU
o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

 

 

Članak 1.

Imenuje se BOŽO VALJALO dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, za voditelja za financijsko upravljanje i kontrole.

 

Članak 2.

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za uspostavu,razvoj i provođenje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

 

Članak 3.

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole dužan je,uz suglasnost čelnika korisnika proračuna,donijeti plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole kao i metodologiju za provođenje plana.

 

Članak 4.

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole priprema godišnje izvješće o aktivnostima vezanim uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole te ga nakon odobrenja čelnika korisnika proračuna dostavlja Ministarstvu financija,Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (Središnjoj harmonizacijskoj jedinici) do 31.siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u Službenom glasniku Općine Konavle.

 

 

Općinski načelnik

 

Luka Korda v.r.

 

KLASA:400-01/12-01/01

 

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

 

CAVTAT,30.siječnja 2012.g.