NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje

 

NATJEČAJ

Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

 

1. Naručitelj: Općina Konavle,

Sjedište: Trumbićev put 25. 20210 Cavtat,

Telefon: (020)478-401,

Telefax: (020) 478-402,

E-mail: opcina.konavle.tajnistvo@du.htnet.hr

Matični broj: 2558351

2. Naziv djelatnosti: Održavanje šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle.

3. Rok na koji se sklapa ugovor: od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2013. godine.

4. Vrsta i opseg poslova: održavanje šumskih i poljskih putova na  području Općine Konavle sukladno troškovniku.

5. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja: Cijena ponude se izražava za cjelinu predmetnih komunalnih poslova  i u cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene  ponude.

Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana izdavanja istoga.

6. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda: Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu : Općina Konavle, Trumbićev put 25. 20210 Cavtat s naznakom «Ponuda za održavanje šumskih i poljskih putova – ne otvaraj», do 27. prosinca 2012. godine do 12 sati.

7. Rok važenja ponude: 60 dana

8. Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:

– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg  registra,

– potvrda Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima,

– BON 1 i BON 2

– ovjerena izjava da odgovorna osoba nije kažnjavana za kazneno djelo iz oblasti gospodarstva,

– popis i udio podizvoditelja ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora ustupiti podizvoditelju.

9. Javno otvaranje ponuda održat će se u Općini Konavle u Cavtatu dana 27. prosinca 2012. godine u 12:00 sati.

10. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena

 

Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani mogu podići na adresi Općine Konavle svakim radnim danom od 8.30 do 15 sati a može se preuzeti i na web stranici Općine Konavle:

www. opcinakonavle.hr

Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

Općinski načelnik

Luka Korda

 

 

pdf_icon Dokumentacija za nadmetanje
pdf_icon Troškovnik