Zahtjev za prikupljanje ponuda za pružanje usluga tjelesne zaštite muzejske institucije Kuće Bukovac u Cavtatu

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Trumbićev put 25

20210 CAVTAT

OIB: 18662101737

 

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), Muzeji i galerije Konavala objavljuju

 

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

1.     Naziv javnog naručitelja: Muzeji i galerije Konavala,

2.     opis predmeta nabave i tehnička specifikacije: usluga tjelesne zaštite muzejske institucije Kuće Bukovac u Cavtatu, Bukovčeva 5, svaki dan  od 20:00 sati do 08:00 sati.

3.     Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00 kn

4.     Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

5.   Ponuditelj je uz ponudu obvezan dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra

2. odobrenje za obavljanje zaštitarske djelatnosti

6.     Rok za dostavu ponude: 07. siječnja 2013. godine do 12:00 sati.

7.   način dostavljanja ponude: Ponuda se predaje u izvorniku (originalu), u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja,  naznakom predmeta nabave, evidencijskog broja nabave: 002/2012, te naznakom »ne otvaraj«.

Nije dopuštena dostava ponuda elektroničkim putem.

8. adresa na koju se dostavljaju ponude: Muzeji i galerije Konavala, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat,

9. kontakt osoba, broj telefona i adresa elektroničke pošte: Helena Puhara, 020/478-646, muzej@kuca-bukovac.hr

10. datum objave zahtjeva: 20. prosinca 2012. godine.


v.d. ravnateljice

Helena Puhara