J A V N I N A T J E Č A J za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2013.g.

Temeljem čl.12 Odluke o zakupu javnih površina(Službeni oglasnik Općine Konavle zbroj 3/10)

Načelnik Općine Konavle raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje javnih površina u zakup radi

prodaje robe na otvorenom

u Cavtatu u sezoni 2013.g.

l. Podaci o javnoj površini koja se daje u zakup:

javne površine koje se daju u zakup su prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana u Cavtatu i na tržnici u Cavtatu.

 

2.Namjena i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje:

Lokacija iz točke 1. daju se u zakup na prodaju konavoskog veza i drugih autotentičnih konavoskih suvenira,umjetničkih slika i razglednica s konavoskih motivima u razdoblju od 01.svibnja  do 31.listopada 2013.g.

 

3. Početni iznos zakupnine:

– za prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana 2.000,00 kn mjesečno

– za prostor na tržnici u Cavtat 500,00 kn mjesečno.

 

4. Pravo sudjelovanja u natječaju

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske  registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

5. Sadržaj ponude i dokazi koji se moraju priložiti uz ponudu:

Pisana ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

–          osnovne podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja se natječe,

–          naznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,

–          ponuđeni iznos zakupnine u kunama izražen u apsolutnom i nominalnom iznosu,

–          djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.

 

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:

–          potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Općini Konavle,

–          preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,

–          izvornik ili ovjereni preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba te izvornik ili ovjereni preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,

–          osoba koja ima status umjetnika dostavlja potvrdu o članstvu u određenom udruženju (HZSU,

HDLU,ULIPUD i sl.)

–           radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijih ponuditelja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji moraju dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

 

6. Rok i način podnošenja ponude:

Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Općine Konavle, Upravnom odjelu za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat,

u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“ preporučeno poštom ili izravno u pisarnicu Općine Konavle.

 

OPĆINA KONAVLE

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA