J A V N I N A T J E Č A J za ustupanje obavljanja djelatnosti opskrbe trgovina, brodica i građana unutar stare jezgre

Temeljem čl.70 Odluke do komunalnom redu, Općinskog vijeća općine Konavle (Službeni oglasnik Općine Konavle zbroj 3/10)  i Odluke do reguliranju prometna u staroj jezgri Cavtata (Službeni glasnik općine Konavle, broj 4/10), objavljuje se:

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za ustupanje obavljanja djelatnosti opskrbe trgovina, brodica i građana unutar stare jezgre

Cavtata posebnim vozilom za 2013. i 2014.godinu.

l.Predmet natječaja je djelatnost opskrbe trgovina i građana unutar stare jezgre Cavtata

posebnim vozilima i to  za:

a)      (2) dvoja ručna  kolica

b)      (1) jedno elektrovučno prijevozno sredstvom s prikolicom

c)      (1) jedan tricikla

d)      (1) električno vozilo za prijevoz osoba.

2. Obavljanje djelatnosti ustupa se za vrijeme od dvije godine i to za 2013. i 2014.godinu.

3.Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmeta novog natječaja.

4.Ponude se dostavljaju u dvostrukoj omotnici. Na vanjskom omotu označen je naslov:

Općina Konavle, 20210 Cavtat, Trumbićev put 25, i tekst : Ponuda za obavljanje djelatnost

opskrbe trgovina i  građana unutar  stare jezgre Cavtata – ne otvaraj. Na unutarnjem omotnu

je oznaka ponuditelja.

5.Ponude trebaju biti osobno dostavljene Općini Konavle, u Upravni odjel za stambeno komunalne proslove,infrastrukturu i gospodarenje nekretninama u vremenu do 9,00sati do 12,00 sati.

6. Ponuditelj mora nadvesti vrijeme trajanja (rok) ponude.

7. Ponuda mora sadržavati naslov ponuditelja i iznosa godišnje naknadne po javnom prijevoznom sredstvu koji je ponuditelj spreman platiti Općini Konavle za ustupanje obavljanja djelatnosti pod točkom 1.

8.Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće:

a) Dokaz o registraciji za dobavljanje usluga iz predmeta natječaja.

b) Ovjerenu izjavu ponuditelja da je spreman organizirati obavljanje djelatnosti iz točke 1. ovog natječaja na način određen Odlukom o komunalnom gredu.

c) Dokaz da posjeduje potrebna sredstva za koje dostavlja ponudu.

d) Dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima prije objave natječaja,

e) Izjavu da odgovorna osoba ponuditelja nije kažnjavana za kaznena djela iz oblasti gospodarstva,

f) Dokaz da se protiv odgovorne osobe ponuditelja ne vodi istražni ili kazneni postupak,

g) Dokaz da je ponuditelj podmirio sve dospjele obveze prema Općini Konavle.

9.Općina Konavle zadržava pravo bez obrazloženja prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima. Općina Konavle također zadržava pravo zaključivanja ugovora u skladu s svojim interesima za izvođenje radova u ukupnosti ili pojedinačno po vrstama radova, a da pri tome ne unosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

10.Javno otvaranje ponuda obavit će se na dan 27.ožujka 2013. u 11,00 sati u Upravnom odjelu za komunalne poslove,infrastrukturu i gospodarenje nekretninama općine Konavle.

 

 

 

 

                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA