PONAVLJANJE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONAVLE

Općinski načelnik                                                               

                                                                                 

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09), članka 85 – 92. i  članka  95. stavak 4), Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Općina Konavle objavljuje:

 

PONAVLJANJE

JAVNE RASPRAVE

(javni uvid i javno izlaganje)

O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom

       

Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga plana trajati će 30 dana, a održat će se od

10. travnja do 10. svibnja 2013., svaki radni dan od 9:00 do 11:00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20 210 u Cavtatu.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 15. travnja 2013. godine s početkom u 16:00 sati u zgradi Dom kulture u Cavtatu, 20 210 Cavtat.

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave svim sudionicima javne rasprave i to nadležnim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, građanima i udrugama te vlasnicima nekretnina biti će omogućeno dati mišljenja, prijedloge i primjedbe na tekstualni i grafički dio Prijedloga plana u zapisnik na javnom izlaganju, postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja, upisati ih u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat, te ih dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Konavle Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat zaključno do 10. svibnja 2013. godine.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Napomena:Javna rasprava o Prijedlogu UPU Cavtat sa Zvekovicom ponavlja se temeljem Rješenja urbanističkog inspektora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA:UP/I-362-02/11-07/48, URBROJ: 531-07-12-5 od 20. veljače 2012. godine, odnosno rješenja KLASA: UP/I-362-02/12-10/1, URBROJ: 531-07-12-2 od 19. ožujka 2012. godine, kojim se ispravlja greška u brojčanoj oznaci klase i urudžbenog broja prethodnog Rješenja.