Prostorni plan uređenja općine Konavle

 

GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  (M 1:25000)

Korištenje i namjena prostora

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  (M 1:25000)

Cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet

Pošta i telekomunikacije

Energetski sustav – Elektroenergetika

Vodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda te melioracijsko navodnjavanje

Vodnogospodarski sustav – Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  (M 1:25000)

Prirodna baština

Graditeljska baština

Područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE  (M 1:5000)

Brotnice

Cavtat sa Zvekovicom

Čilipi

Drvenik

Duba Konavoska

Dubravka

Dunave

Đurinići

Gabrili

Gruda

Jasenice

Komaji

Kuna Konavoska

Lovorno

Ljuta

Mihanići

Mikulići

Močići

Molunat

Palje Brdo

Pločice

Poljice

Popovići

Pridvorje

Radovčići

Stravča

Šilješki

Uskoplje

Vitaljina 1

Vitaljina 2

Vodovađa

Zastolje

TEKSTUALNI DIO

IZVORNIK

PRILOZI

Naslovnica

Izvješće o prethodnoj raspravi

Sažetak za javnu raspravu

Izvješće o javnoj raspravi

Mišljenja i suglasnosti

Sažetak za ponovljenu javnu raspravu

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi

Mišljenja i suglasnosti


Prostorni plan Općine konavle (izvornik) – siječanj 2015.