P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, skrbi o zdravlju i skrbi o djeci i mladima Općine Konavle

KLASA:550-01/13-01/10

UR.BROJ:2117/02-01-13-1

Cavtat, , 26. kolovoza 2013. godine


Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01., 129/05.,109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, br. 33/12.), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 144/12.), članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 88/01. i 11/02.) i članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08. i 136/12.), Općina Konavle, objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa i projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, skrbi o zdravlju i skrbi o djeci i mladima Općine Konavle

I.

Javne potrebe u socijalno-humanitarnoj djelatnosti, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata i skrbi o djeci i mladima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Konavle za 2014 godinu jesu socijalno-humanitarne, zdravstvene i slične djelatnosti i poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Općinu Konavle.

II.

U Proračunu Općine Konavle za 2014. godinu, osiguravaju se novčana sredstva za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih socijalnih usluga korisnicima kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici, te osigurao razvoj potencijala korisnika za život u zajednici.


Prijave prijedloga programa moraju obavezno obuhvatiti jedan od navedenih prioritetnih područja i to:

U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI:

1. Programi/ projekti namijenjeni osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici (socijalne usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka, psihosocijalne stručne pomoći, usluge stručne podrške obitelji)
2. Programi/ projekti unaprjeđenja odgoja i poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju (socijalne usluge dnevnog boravka, poludnevnog boravka, stručna pomoć obitelji, usluge rehabilitacije i njege)

3. Programi/projekti psihosocijalne skrbi za beskućnike

4. Programi/projekti namijenjeni skrbi i socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih osoba (klubovi korisnika, usluge poludnevnog boravka)
5. Programi/ projekti namijenjeni ekonomskom osnaživanju nezaposlenih žena i mladih
6. Programi/projekti namijenjeni unaprjeđenju prevencije i tretmana u slučajevima obiteljskog nasilja

U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA:

1. Programi/projekti psihosocijalne potpore stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata.

2. Programi /projekti zadrugarstva i radno-okupacijskih aktivnosti sudionika Domovinskog rata

U PODRUČJU UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:


1. Programi/projekti namijenjeni promicanju zdravlja, prevenciji kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti
2. Programi/projekti namijenjeni prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja

U PODRUČJU SKRBI O DJECI I MLADIMA:

1.Programi/projekti namijenjeni prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih
2. Programski sadržaji i akcije u sklopu nacionalne akcije Gradovi/općine – prijatelji djece

3. Programski sadržaji i akcije u sklopu nacionalnog programa za djecu i mlade

III.

Pravo na podnošenje prijava po pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, ostalih humanitarnih djelatnosti, te udruge građana registrirane na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br.88/01. i 11/02.) čija se djelatnost obavlja na području Općine Konavle ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Općine Konavle.

IV.

Kriteriji za ocjenjivanje programa i projekata su:

– doprinos rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu,

– doprinos poboljšanja života ciljanih skupina,

– programom utvrđen cilj i očekivani rezultati,

– razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta, te

– uključivanje volontera.

V.

Obrasci za prijavu podnose se na prijavnici za predlaganje programa/projekata javnih potreba u spomenutim područjima iz točke I. Poziva, koje se mogu dobiti u uredima Općine Konavle u Cavtatu i na Grudi i na web stranici Općine Konavle (www.opcinakonavle.hr).

U slučaju programa/projekata, koji predstavljaju partnerstvo između dva ili više organizatora prijedlog programa podnosi vodeći partner – udruga ili služba.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima kao i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Ustanove i udruge čiji se programi/projekti ili posebne akcije financiraju iz Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu prilažu prijavnici i programsko izvješće o ostvarivanju programa i financijske podatke o utrošenim sredstvima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine na propisanim obrascima.

Udruge i ustanove koje nisu izvršile svoje obveze iz do sada odobrenih projekata i programa, a koji su financirani u 2013. godini neće se dalje financirati.

Financijska potpora iz proračuna Općine Konavle ne može se ostvariti:

– za program udruge i druge pravne i fizičke osobe čija se djelatnost financira po posebnim propisima;

– za financiranje aktivnosti članova udruge, koje nisu vezane za prijavljeni program i projekt.

VII.

Popunjeni obrasci dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Poziv-Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, skrbi o zdravlju i skrbi o djeci i mladima Općine Konavle za 2014. g. osobno u pisarnicu Općine Konavle u Cavtatu ili poštom na adresu: Općina Konavle, Ured načelnika, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, do 30. rujna 2013. godine.

                                                                                              OPĆINA KONAVLE

pdf-logo
Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o
stradalnicima Domovinskog rata, skrbi o zdravlju i skrbi o djeci i mladima Općine Konavle
pdf-logo
KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI,
SKRBI O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, SKRBI O ZDRAVLJU I SKRBI O DJECI I MLADIMA OPĆINE KONAVLE
 word-logo
OBRAZAC ZA PRAVDANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ISPLAĆENIH IZ PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE
 word-logo
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI, SKRBI O
STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, SKRBI O ZDRAVLJU I SKRBI O DJECI I MLADIMA OPĆINE KONAVLE