P O Z I V za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2014. godinu

KLASA:612-01/13-01/02

UR.BROJ:2117026-01-13-1

Cavtat, 26. kolovoza 2013. godine


Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90., 27/93. i 38/09.) , Načelnik Općine Konavle objavljuje

P O Z I V
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Općine Konavle za 2014. godinu

I.

Pozivaju se sve kulturne ustanove, udruge, društva, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture da dostave svoje programe rada i financijske planove za 2014. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2014. godinu.

Pod javnim potrebama u kulturi, koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Konavle podrazumijevaju se kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Konavle.

U Program za sufinanciranje javnih potreba u kulturi za 2014. godinu, uvrstit će se sljedeće djelatnosti:

          djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija kulture,

          djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizma,

          akcije i manifestacije u kulturi,

          zaštitu i održavanje kulturnih dobara,

          održavanje, adaptacije i zahvate na objektima kulture.

II.

Sve prispjele Programe ocijeniti će i obraditi Povjerenstvo imenovano od strane Načelnika Općine Konavle na temelju donesenih i objavljenih kriterija.

Prihvaćeni programi će se sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Općine Konavle.

Program javnih potreba u kulturi 2014. donosi Općinsko vijeće Općine Konavle.

III.

Proračunski korisnici u svom financijskom planu moraju odvojeno iskazati prihode koje namjeravaju ostvariti iz Proračuna Općine Konavle, vlastite prihode te prihode iz ostalih izvora financiranja. Na rashodovnoj strani plana također trebaju posebno iskazati planirani trošak vlastitih sredstava, kao i sredstava koje namjeravaju dobiti iz Proračuna Općine Konavle te ostalih izvora financiranja. Financijski plan se obvezno izrađuje na petoj razini Računskog plana.

IV.

Predlagatelji Programa obvezni su ispuniti obrasce PRIJAVNICE, kao i obrasce IZVJEŠĆA o ostvarenom programu, koje mogu podići u uredima Općine Konavle u Cavtatu i na Grudi ili na službenoj web stranici Općine Konavle: www.opcinakonavle.hr

Obrasci PRIJAVNICE sadrže detaljne podatke o predlagatelju programa i osnovne podatke o programu. Program koji se obvezno prilaže uz PRIJAVNICU treba biti detaljno obrazložen.

Obrazac financijskog plana (samo za ustanove kojima je osnivač Općina Konavle) mora sadržavati specificiran troškovnik za izvršavanje predloženog programa s vidljivim podacima o ukupnim troškovima programa, dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te dijelu sredstava za koje se predlaže da budu osigurana od strane Općine Konavle4.

Godišnje izvješće za 2012. godinu, odnosno polugodišnje izvješće za 2013. godinu, uvjet su za dodjelu sredstava u Proračunu Općine Konavle za 2014. godinu.

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u zadanom roku odnosno ne zadovoljavaju navedene uvjete, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2014. godinu.

Prijedlozi programa se moraju predati najkasnije do 30. rujna 2013. godine osobno u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu , ili poslati poštom na adresu:

OPĆINA KONAVLE, Ured načelnika, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat s naznakom: PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU.

                                                                                              OPĆINA KONAVLE

pdf-logo
Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi  Općine Konavle za 2014. godinu
pdf-logo
KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KONAVLE
word-logo
OBRAZAC ZA IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA/PROJEKTA I NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ  PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE U RAZDOBLJU OD I.-VI. MJESECA 2013. GODINE
word-logo
OBRAZAC ZA ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA/PROJEKTA I NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE U 2012. GODINI
word-logo
PRIJAVNICA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KONAVLE ZA 2014. GODINU