P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. godinu

Na temelju članka 76., a u svezi s člankom 48. Zakona o športu ( NN 71706., 150/08., 124/10., 124/11. I 86/12. ), i članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst ) Općina Konavle u suradnji sa Zajednicom športova Općine Konavle objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. godinu

I.

Pozivaju se Zajednica športova, športske udruge, škole u ime školskih društava, te druge fizičke i pravne osobe u sustavu športa da predlože svoje programe javnih potreba u športu od važnosti i interesa za Općinu Konavle za 2014. g., a radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. g.

II.

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Konavle jesu sportski programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

          poticanje i promicanje sporta

          provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih

          djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza

          sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja

          sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

          planiranje, izgradnja i održavanje, te korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Konavle

III.

Prihvaćeni programi uvrstit će se u Program javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. godinu, djelomično ili u cijelosti, a financirat će se u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu.

III.

Pravo sudjelovanja u Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Konavle, a koje na temelju Zakona o športu mogu obavljati djelatnost športa.

IV.

Prijedlozi programa podnose se u pisanoj formi na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti:

          osobno u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu i na Grudi svakim radnim danom od 09,00 do 11,00 sati

          na web stranici Općine Konavle: www.opcinakonavle.hr

Uz ispunjen obrazac predlagatelji su dužni dostaviti:

          program koji predlažu s detaljnim obrazloženjem i financijskim planom odnosno specificiranim troškovnikom za izvršavanje programa s navedenim podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa ( precizno, o iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih izvora, iz drugih izvora, te o iznosu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Konavle),

          financijsko izvješće o uporabi sredstava za realizaciju Programa koje je Općina Konavle odobrila podnositelju u 2012. g., te za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. g.

          preslik Statuta sa svim izmjenama i dopunama,

          Izvadak iz Registra udruga RH ( ne stariji od 3 mjeseca ),

          Izvadak iz Registra športskih djelatnosti,

          Potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija,

          Preslik osobne iskaznice i životopis ( ukoliko se javlja fizička osoba )

V.

Odabir programa izvršit će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Općine i Zajednice športova Općine Konavle, imenovano od strane Načelnika Općine Konavle na temelju objavljenih kriterija ( Službeni glasnik Općine Konavle 06/13 ) .

VI.

Svi programi koji budu uvršteni u Program javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. g. objaviti će se u Službenom glasniku Općine Konavle, te na web stranicama Općine Konavle.

VII.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostavljaju se putem pošte najkasnije do 30. rujna 2013. G. na adresu: Općina Konavle, Ured načelnika, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Poziv – Programa javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. g.

Prijedlozi Programa s nepotpunim podacima kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

                                                                                                                             OPĆINA KONAVLE

KLASA: 620-01/13-01/01

UR.BROJ: 2117/02-01-13-1

U Cavtatu, 26. kolovoza 2013.

pdf-logo
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u športu Općine Konavle za 2014. godinu
word-logo
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROGRAMA SIJEČANJ – PROSINAC 2012. godine
word-logo
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROGRAMA SIJEČANJ – LIPANJ 2013. godine
pdf-logo
KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KONAVLE
word-logo
OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA PARTICIPIRANJE U PROGRAMU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2014.GODINU
Excel-Logo
OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA ZA 2014. GODINU