Saziv 2.sjednice Općinskog vijeća Općine

Općinsko vijeće
                                                                                                  

Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 23.rujna 2013.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.    Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.g.

2.    Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2013.g.

3.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2013.g.

4.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2013.g.

5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastukture za 2013.g.

6.    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7.    Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Konavle.

8.    Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz proračuna Općine Konavle.

9.    Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postojbe Općine Konavle u 2013.g.

10.  Prijedlog Odluke o raspodjeli proračunskih sredstava za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 2013.g.

11.  Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima Općine Konavle.

12.  Konavosko komunalno društvo d.o.o. – Izvješće o poslovanju za 2012.g.

13.  Javna vatrogasna postrojba Konavle – Izvješće o poslovanju za 2012.g.

14.  Dječji vrtić Konavle – Izvješće o poslovanju za 2012.g.

15.  Muzeji i galerije Konavala – Izvješće o poslovanju za 2012.g.

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  Općine Konavle:

                                                                                  Ivo Simović,v.r.

KLASA:021-01/13-01/02                                                                                                                                              

UR.BROJ:2117/02-03/1-13-1                                                       
                                                                                            
CAVTAT,10.rujna 2013.g.