Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade na području Općine Konavle


HR grb REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONAVLE

ured općinskog načelnika   

Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade na području Općine Konavle

Ovim putem obavještavamo sve obveznike plaćanja komunalne naknade na području Općine Konavle kako će ovlašteni službenici Općine započeti 25. studenoga 2013. s kontrolom i evidencijom stambenoga   i poslovnoga prostora koji podliježe plaćanju komunalne naknade. Sve fizičke i pravne osobe koji su obveznici plaćanja komunalne naknade temeljem članka 11. Odluke o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik dubrovačko – neretvanske županije 2001/7) dužne su omogućiti ovlaštenoj osobi upravnog odjela Općine Konavle utvrđivanje i provjeru svih podataka koji su osnova za donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) propisano je da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, te javne rasvjete.

Zakonom je također propisano da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stanovi, poslovni prostori, garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi. Prema članku 40. Zakona svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti će se novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Konavle uočena je pojava ne prijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine. Naime, prijavom promjene podataka o vlasništvu nekretnine koja se obavi kod distributera električne energije (HEP), odnosno isporučitelja vodne usluge nije ispunjena zakonska obveza prijave podataka nastanka obveze plaćanja komunalne naknade.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac s pripadajućim prilozima dostavite na adresu:

Općina Konavle
Trumbićev put 25

20210 CAVTAT

Obrazac prijave obveze plaćanja komunalne naknade možete preuzeti na službenim stranicama Općine Konavle: www.opcinakonavle.hr ili u prostorijama Općine u Cavtatu i Grudi.
Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 020/479-877.

U Cavtatu, 22.11.2013.godine                                                                   Načelnik:

                                                                                                                        Luka Korda v.r.

PREUZIMANJE OBRAZACA:

pdf icon Zahtjev za utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade – poslovni prostor
pdf icon Zahtjev za utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade – stambeni i/ili garažni prostor