J A V N I N A T J E Č A J za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2014.g.

Temeljem čl.12 Odluke o zakupu javnih površina(Službeni oglasnik Općine Konavle zbroj 3/10)

Načelnik Općine Konavle raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje javnih površina u zakup radi
prodaje robe na otvorenom
u Cavtatu u sezoni 2014.g.

l. Podaci o javnoj površini koja se daje u zakup:

javne površine koje se daju u zakup su prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana u Cavtatu i na tržnici u Cavtatu.

2.Namjena i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje:

Lokacija iz točke 1. daju se u zakup na prodaju konavoskog veza i drugih autotentičnih konavoskih suvenira,umjetničkih slika i razglednica s konavoskih motivima u razdoblju od 01.svibnja do 31.listopada 2014.g.

3. Iznos zakupnine:

– za prostor na Trgu dr. Franja Tuđmana 2.000,00 kn mjesečno

– za prostor na tržnici u Cavtat 500,00 kn mjesečno.

4. Pravo sudjelovanja u natječaju

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

5. Sadržaj ponude i dokazi koji se moraju priložiti uz ponudu:

Pisana ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

          osnovne podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja se natječe,

          naznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,

          ponuđeni iznos zakupnine u kunama izražen u apsolutnom i nominalnom iznosu,

          djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:

          potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Općini Konavle,

          preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,

          izvornik ili ovjereni preslik obrtnice ako je natjecatelj fizička osoba te izvornik ili ovjereni preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,

          osoba koja ima status umjetnika dostavlja potvrdu o članstvu u određenom udruženju (HZSU,

HDLU,ULIPUD i sl.)

          radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijih ponuditelja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji moraju dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu.

6. Rok i način podnošenja ponude:

Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Općine Konavle, Upravnom odjelu za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat,

u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“ preporučeno poštom ili izravno u pisarnicu Općine Konavle.

                                                                       OPĆINA KONAVLE                                                                                                                             POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA