JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Pridvorju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11) i članka 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/12) Općina Konavle objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade izgrađene na čest. zem. 987 i 2313 obje K.O. Pridvorje, u površini od 39,75 m2.

2. Poslovni prostor koji je predmet zakupa može se koristiti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

3. Poslovni prostor koji je predmet zakupa daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od pet godina.

4. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor je 500,00 kn mjesečno.

5. Ugovorena zakupnina može se tijekom trajanja zakupa povećavati ili smanjivati prema odluci općinskog načelnika.

6. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

7. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Informacije o predmetu natječaja i vremenu razgledavanja mogu se dobiti na telefon 020/479-863.

Ukoliko izabrani ponuditelj nije iskoristio pravo na pregled poslovnog prostora u tijeku natječaja, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.

8. Svaki ponuditelj je dužan na žiro račun Općine Konavle broj: 2390001-1819800003, poziv na broj: 68 7811-OIB, uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn.

9. Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

10. Odabrani ponuditelj je dužan u roku 10 dana od zaključenja ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu na 5.000,00 kn kao sredstvo osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine.

11. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja. Prednost za zaključivanje ugovora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo sudjelovanja na natječaju ne može imati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi ima dugovanja prema Općini Konavle

12. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati.

– ime i prezime fizičke osobe odnosno pun naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu,

– prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju,

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– broj žiro računa, tekućeg računa ili sl. na kojii će se vratiti jamčevina ukoliko ponuditelj ne bude izabran,

– preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

– preslik akta o upisu u službeni registar nadležnog tijela ukoliko je ponuditelj pravna osoba,

– BON 2 za pravne osobe,

– potvrdu Općine Konavle da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema općinskom proračunu,

– ukoliko je ponuditelj osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovi Zakona o pravima hrvatskih iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

13. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji.

14. Ponude se podnose na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25. Cavtat u zatvorenoj omotnici s naznakom:»Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati»

Otvaranje ponuda održat će se na navedenoj adresi dana 14. travnja 2014. godine s početkom u 13:00 sati.

15. Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

16. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se preporučenom poštom svakom natjecatelju u roku 8 dana od dana donošenja istog.

17. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Konavle