NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Konavle

Na temelju čl. 37 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97.,107/07. i 94/13.) i čl. 39. Statuta Dječjeg vrtića Konavle ,Upravno vijeće Vrtića, raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Konavle

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  • a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  • b) potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.4.),
  • domovnicu,
  • životopis.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja (od 2.7.2014. godine ) na adresu:

Dječji vrtić Konavle
Put od Cavtata b.b.
20210 Cavtat

S naznakom “Natječaj za Ravnatelja”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Cavtat, 1.7.2014.g.

Klasa: 601-02/14-06/02

Urbroj: 2117-104-02-14-39

Dječji vrtić Konavle