Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Konavle za pedagošku godinu 2014./15.

Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća sa rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić u pedagoškoj godini 2014./2015. jednoglasno je donijelo sljedeću

 
 

O D L U K U

   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle , pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2014./2015.

 

 

– LISTA PREDNOSTI –

 

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

                                                                                      

Jaslice – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Antea Zrno                                       6

2.                     Antonio Glavinić                              6

3.                     Matija Miljanić                                 5                                

4.                     Jure Boras                                         5                                

5.                     Karlo Boras                                      5                     

6.                     Josip Jasak                                       5

7.                   Luka Brautović                                4

8.                   Marta Dragun                                  4

9.                    Pavo Brailo                                      4

10.                 Luka Dimnić                                               4                     

11.                   Roko Gluhan                                    4                                

12.                   Rea Ilić                                             4                                            

13.                   Vlaho Letunić Lujo                       4                                

14.                   Maja Ćurić                                       4                     

15.                   Marko Baletić                                   4

16.                 Cvijeta Glasnović                             4         

17.                   Tina Lazarević                                 4                                     

18.                   Leo Savinović                                               4         

19.                 Mateo Butijer                                              4

20.                   Ivo Đangradović                               4

21.                   Ivano Lang                                     4

22.                   Maura Diklić                                    4

23.                   Ivo Dimnić                                        4

24.                   Sandro Dimnić                                             4

25.                 Patrik Đaković                                 4

26.                 Hana Sukno                                      4

27.                   Maro Klaić                                       4

28.                   Miho Uhodić                                    4

29.                 Nikolina Vodopija                           4

30.                   Leonardo de Souza Cruz                4

31.                   Nikol Zvrko                                       4

32.                   Marko Katanić                                 4

33.                   Jakov Rajčević                                 4

34.                   Ivona Prlender                                 4

35.                   Ema Šućur                                       4

36.                   Iris Žanetić                                        2

37.                   Ana Kušelj                                        1

38.                   Lucija Burić                                     1

                                                                      

Vrtić – mješovita skupina

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                   Ivano Pavlović                               7

2.                   Ivor Orepić                                    6

3.                   Ivana Spahić                                   6

4.                   Ivan Brailo                                    5

5.                   Petra Jasak                                     4

6.                 Arduana Dervišević                      4

7.                 Ivan Sičaja                                       4

8.                 Petar Jankulevski                           4

9.                Vedran Milković                             4

10.             Paulo Šalaj                                       4

11.             Mihaela Kolić                                 4

12.             Niko Obradović                               4

13.             Petar Bako                                       4

14.             Ivan Orepić                                       2

15.              Gabrijel Katić                                 2

16.              Mauro Vojinić                                2

17.            Petra Smiljić                                    1

18.            Aurora Maria Puglisi                       1

19.            Karla Kušelj                                     1

20.            Kiara Loić                                          1

 

 

 

IZRAVAN UPIS sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (predškolci)

 

1.      Iva Jasak

2.      Lara Tomić

3.      Ivan Senjo

4.      Theo Rogers Viđen

JEČJI VRTIĆ KATIĆAN

 

Katićan – jaslice mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                 Karmen Simović                             5

2.                 Kalista  Maria Schlacher            5

3.                 Mara Brautović                            5

4.                 Đulia Brautović                              5

5.                 Luka Novaković                            5

6.                 Sara Pujo                                       4

7.               Maro Kušar                                     4

8.               Antonia Lulić                                   4

9.               Iva Šimović                                     4

10.           Lukrecija Jemo                              4

           

                                                                      

 

 

Vrtić – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                 Petar Jemo                                       7

2.                 Klara Matilda Vujica                     5

3.                 Mateo Novaković                           4

4.                 Matej Drobac                                   4

5.                Vlaho Drobac                                 4

6.                 Petra Drobac                                4

7.                Miho Skurić                                  4

8.                Amar Karić                                    4

9.                  Marija Klinac                                   4

10.            Ivan Matić                                        4

 

 

IZRAVAN UPIS sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (predškolci)

 

 

1.      Anamarija Zorić

2.      Marta Vujica

 

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

Jaslice – mješovita skupina

 

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova             

 

1.                                     Nikša Radovac                             7

2.                                     Roko Dimnić                                6

3.                                     Luka Bogdanović                        5

4.                                     Antonela Jakobović                    4

5.                                     Nikola Bokarica                          4

6.                                     Ivan Miličić                                  4

7.                                     Karla Radoš                                  4

8.                                     Ivan Kapetanić                              4

9.                                     Luka Njirić                                    4

10.                                 Maro Knežević                              4

11.                                 Cvijeto Schmuch                            3

12.                                 Dominik Kovačević                        1

13.                                 Iva Salatić                                      1

14.                                 Andrijana Mikić                          5 – nakon postupka upisa

 

Vrtić – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova 

1.                                Katarina Miloglav                                     4

2.                                Nikolina Radoš                                         2

3.                                Marko Radoš                                             2

4.                                Ivan Kovačević                                         1

5.                                Petra Pavlić                                                4 – nakon postupka upisa

 

IZRAVAN UPIS sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (predškolci)

 

 

1.      Paola Šačić

2.      Zvonimir Štaka

3.      Baldo Dobrašin

                                  

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE PRIDVORJE

           

Jaslice

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova 

1.                 Sara Bagović                                   3

2.                 Ema Bagović                                  3

 

Vrtić

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova 

1.                 Matija Mujo                                5

 

PROGRAM PREDŠKOLE

1.      Ivan Letunić                

           

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

         Prema čl.17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

 

KLASA:601-02/14-06/03

Urbroj: 2117-104-02-14-40

 

U Cavtatu, 3. srpnja 2014.g.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

 

                                                                       ___________________________________

                                                                                              Ivo Simović