ODLUKA o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2014/2015. g.

grb opcine konavle
Općinski Načelnik

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle” broj 4/09, 2/13 i 5/13) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2014. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 09/2013 ) Općinski načelnik dana 08.srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda
za školsku 2014/2015. g.
Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Konavle određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2014/15.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da je roditelju učenika u 2014. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
– da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Konavle;

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava po ovoj Odluci.

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Uredu načelnika Općine Konavle.

Obrazac zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općinskim uredima u Cavtatu i Grudi, te na web stranici Općine Konavle.

Članak 3.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 2014. godine.

Članak 4.

Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku i to:
– za učenike od 1. do 4. razreda………………………. 300,00 kuna
– za učenike od 5. do 8. razreda………………………. 500,00 kuna

Članak 5.

Ured načelnika dostaviti će rješenja i cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun i financije na provedbu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Konavle”.

KLASA: 602-02/14-01/01
URBROJ: 2117/02-02/14-1
Cavtat, 08. srpnja 2014.g.

Općinski Načelnik
Luka Korda

Dostaviti:
1. Osnovna škola Cavtat – 20210 Cavtat
2. Osnovna škola Gruda – 20215 Gruda
3. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
4. Oglasna ploča – ovdje
5. Pismohrana

Preuzimanje obrasca zahtjeva (pdf)