Saziv 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

  grb opcine konavle
Općinsko vijeće

Sazivam 8.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 11.rujna 2014.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. – 6. mjeseca 2014.g.
2. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja u povodu proslave Dana Općine Konavle 21.listopada 2014.g.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.g.
4. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2014.g. s projekcijama za 2015. i 2016.g.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014.g.
6. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
7. Prijedlog dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2014.g.
8. Prjedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
9. Prijedlog Programa utorška sredstava boravišne pristojbe u 2014.g.
10. Prijedlog Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Čilipi.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za upis založnog prava (hipoteka) na č.zem.476/1 k.o.Cavtat.
13. Enver Moralić – Pismo namjere.
14. Dječji vrtić Konavle – prijedlog za imenovanje ravnatelja ustanove.
15. Dječji vrtić Konavle – prethodna suglasnost za izmjenu općih akata.
16. Prijedlog Odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:
Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/14-01/08

UR.BROJ:2117/02-03/1-14-1

Cavtat,1. rujna 2014.g.