N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim studentima za akademsku 2014/2015. godinu

Temeljem članka 19. Pravilnika o stipendiranju ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 07/13 ) Načelnik Općine Konavle raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija nadarenim studentima za akademsku 2014/2015. godinu

I.                    Općina Konavle će dodijeliti 25 studentskih stipendija nadarenim studentima za akademsku    2014/2015 godinu i to za svaku godinu studija najviše 5.

II.                  Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju

prebivalište na području Općine Konavle najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji:

  u posljednje četiri godine školovanja ( za upisanu 1. godinu preddiplomskog studija ) postigli opći uspjeh-ocjena 5,0 do najmanje 4,50 odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50;

  su na smotrama i natjecanjima u okviru sustava natjecanja Ministarstva znanosti, prosvjete i športa osvojili, kao pojedinci ili kao članovi skupine, neko od prva tri mjesta.

III.                Iznos stipendije koje će se dodijeliti je:

  za studente koji se školuju u Dubrovniku 750,00 kuna mjesečno ( osim za mjesec srpanj i kolovoz )

          za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna mjesečno ) osim za mjesec srpanj i kolovoz )

IV.               Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana

njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Općina Konavle, Ured načelnika,

Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

V.                 Uz prijavnicu za natječaj ( obrazac prijavnice dostupan je u uredima Općine Konavle u Cavtatu

i Grudi, te na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr ) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1.       Domovnicu ( preslik );

2.       Potvrdu o prebivalištu ( preslik osobne iskaznice );

3.       Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj;

4.       Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta;

5.       Za prvu godinu studija svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi ( preslik ) i svjedodžbu državne mature ( preslik );

Za studente koji već studiraju prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija.

6.       Potvrdu o eventualnom sudjelovanju na školskim natjecanjima;

7.       Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj:

dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja;

dokaz o invalidnosti kandidata;

dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece i potvrde za svako dijete ( vrtić, škola, fakultet ).

VI.               Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

VII.             Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

          opći uspjeh u prethodnom školovanju,

          socijalni položaj.

VIII.           Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana

isteka roka za podnošenje prijava obaviti će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Prijedlog liste objaviti će se na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Općine Konavle. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave putem Ureda načelnika Općine Konavle podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Načelnik Općine Konavle donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj

ploči i službenim stranicama Općine Konavle.

IX.                Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama Općine

Konavle.

Načelnik

Luka Korda v.r.

PRIJAVNICA (preuzimanje)