Dječji vrtić Konavle, temeljem odluke Upravnog vijeća Vrtića, objavljuje N A T J E Č A J za odgojitelja/icu

Dječji vrtić Konavle, temeljem odluke Upravnog vijeća Vrtića, objavljuje

N A T J E Č A J
za odgojitelja/icu:

 

    • na određeno puno radno vrijeme…………………… 2 izvršitelja
    • na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)………………………………….1 izvršitelj

Uvjeti:

Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Rok natječaja 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

  • kratak životopis,
  • ovjerenu presliku diplome o završenom studiju,
  • presliku domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Prijave dostaviti na adresu:

Dječji vrtić Konavle Cavtat, 20210 Cavtat, Put od Cavtata b.b. s naznakom “Natječaj za radno mjesto odgojitelja.

Natječaj će se objaviti 29. listopada 2014. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Konavle,te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Konavle.