Općini Konavle ocjena transparentnosti 5.77

temelje se na uvidu u Poslovnike i Statute jedinica, provedenim anketama i upitnicima, zahtjevima za pristup informacijama, pregledu službenih internetskih stranica te telefonskim pozivima na centralu gradova, općina i županija.

Istraživala se oblast javnosti rada predstavničkog tijela, javnost rada izvršne vlasti, pravo na pristup informacijama, suradnja sa zajednicom te mjesna samouprava, a maksimalan broj bodova (ocjene) koje su jedinice mogle ostvariti je deset.

Dubrovačko-neretvanska županija ocijenjena je sa 4.78 bodova.
Transparentnost rada upravnih jedinica Općine Župa dubrovačka dobila je ocjenu 3.99, Dubrovačko primorje ocijenjeno je s izuzetno niskih 2.09.