Poziv za 10.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 10.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 12.prosinca 2014.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2014.g. s projekcijama za 2015. i 2016.g.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
4. Prijedlog izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
5. Prijedlog Odluke o izmjeni kriterija za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2014.g.
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2014.g.
7. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2015.g. s projekcijama za 2016. i 2017.g.
8. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.g.
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
11. Prijedlog Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2015.g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
13. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2015.g.
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima.
15. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1″.
16. Prijedlog Plana ukupnog razvoja Općine Konavle.
17. Prijedlog Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom Općine Konavle.
18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle.
19. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Konavle.
20. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.
21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.
22. Prijedlog Zaključka o upravljanju grobljem sv.Roko u Cavtatu.
23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Idejno arhitektonskog rješenja poslovno-trgovačke građevine u Cavtatu.
24. Prijedlog Izmjene Pravilnika o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima.
25. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle.
26. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za 2014.g.
27. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za 2015.g.
28. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/14-01/10

UR.BROJ:2117/02-03/1-14-1

Cavtat,1.prosinca 2014.g.