Upute za korisnike subvencije za ugradnju sustava OIE 2014

Upute za korisnike subvencije za ugradnju sustava OIE 2014 

(preuzimanje u pdf formatu-verzija za ispis!)

U ovim uputama bit će predstavljeni koraci koje treba poduzeti prilikom iskorištavanja stečenog prava na subvenciju od strane Općine Konavle (u tekstu: Provoditelj natječaja) prilikom ugradnje sustava s obnovljivim izvorima energije („sunčanih kolektora“).

Hodogram provođenja postupka na realizaciji subvencija

Daljnji koraci pri korištenju prava na subvenciju

hodogram

                                              

U nastavku teksta su koraci za dobivanje subvencije detaljnije pojašnjeni!

 

1. KORAK – Izrada dokumentacije

Na osnovu prethodnih koraka, korisnik odabire projektanta koji izvodi i ovjerava projektnu dokumentaciju na razini Glavnog projekta. Projektant treba biti ovlašteni inženjer strojarstva. Popis ovlaštenih inženjera strojarstva može se naći na webu: http://www.hkis.hr/imenici/.

Glavni projekt sustava OIE mora biti izrađen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14) te prema Zakonu o gradnji (NN 153/2013) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/2014).

Glavni projekt se sastoji od općeg i tehničkog dijela.

1) Opći dio sadrži:

 • Naslovnu stranicu projekta
 • Popis suradnika (ukoliko je primjenjivo)
 • Popis mapa uz navođenje projektanata koji su ih izradili (ukoliko ima više mapa)
 • Sadržaj mape

2) Tehnički dio projekta sadrži:

 • Tekstualni dio
 • Grafičke prikaze

U prilozima koji su dostupni na web adresi: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=23552 dan je minimalni sadržaj tehničkog dijela glavnog projekta pojedinih struka za određene sustave OIE koji se ugrađuju. Oprema, radovi i usluge koji nisu navedeni u troškovniku glavnog projekta neće biti prihvatljiv trošak subvencije, što znači da ukoliko se projektantskim troškovnikom ne predvidi neki materijal, radovi ili usluge koji se pojavljuje u računu unutar Zahtjeva za isplatu sredstava, taj materijal, rad ili usluga neće biti prihvatljivi trošak te se za njega neće odobriti subvencija. Krajnji rok predaje Glavnog projekta je 01.veljače, 2015.g.

2. KORAK – Odabir izvođača

Korisnik subvencije samostalno odabire izvođača radova za nabavu i ugradnju sustava OIE koji će sastaviti predračun sustava OIE sa specifikacijom svih radova i materijala (na temelju troškovnika iz Glavnog projekta). Izvođač radova mora biti ovlašten za izvođenje tih radova (puštanje u pogon, izdavanje garancije i sl.).

3. KORAK – Dostava dokumentacije

U roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka korisnik subvencije dužan je Provoditelju natječaja dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Glavni projekt (vidi KORAK 1.)
 • Predračun sustava OIE sa specifikacijom svih radova i materijala koji je u skladu s troškovnikom Glavnog projekta (izdan od strane izvođača).

Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se u tiskanom obliku (original ili ovjerena kopija) u prostorije Općine Konavle, Upravnom odjelu za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom korisnika sredstava, radnim danom od 8 do 14 sati, na adresu:

Općina Konavle
Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat

s naznakom:  Projekt OIE – Projektna dokumentacija

4. KORAK – Potpisivanje Ugovora i preuzimanje Vrijednosnog kupona

Potpisuju se četiri primjerka Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera poticanja korištenja obnovljivih izvora energije. Jedan primjerak Ugovora zadržava Korisnik subvencije dok preostala tri ovjerena primjerka Ugovora ostaju Općini Konavle. Ujedno će se tada preuzeti Vrijednosni kupon.

5. KORAK – Ugradnja sustava prema projektnoj dokumentaciji

Sustav mora biti ugrađen prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji. Provoditelj natječaja organizirat će stručni nadzor izvedenih radova te zadržava pravo neisplate u slučaju da stanje sustava nije sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno da sustav nije izveden prema uputama proizvođača i pravilima struke.

6. KORAK Isplata izvođaču

Subvencija za nabavu i ugradnju sustava OIE se realizira isključivo putem Vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja opreme i radova za sustav OIE. Postupak isplate financijskih sredstava (izrada i slanje Zahtjeva za isplatu subvencije) treba provesti izvođač radova. Potrebno je obratiti pažnju na cjelovitost dokumentacije koja se pritom treba dostaviti.

Zahtjev za isplatom subvencije mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1.    ispostavljeni jedinstveni račun (original) koji mora sadržavati:

 • detaljnu i cjelovitu specifikaciju ugrađenog materijala, opreme i radova na način da su:
 • navedene stavke prihvatljivih troškova sukladno Pravilniku te prema dostavljenom projektantskom troškovniku te predračunu;
 • jasno naznačeni iznosi subvencije Provoditelja natječaja (u postotnom i apsolutnom iznosu) za dio prihvatljivih troškova;

2.    original Vrijednosnog kupona, cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova;

3.    kopiju ovjerene Pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sa popisom dokaza o sukladnosti ugrađene opreme (sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), koja mora sadržavati:

 • nadnevak;
 • ime, prezime i adresu investitora (Korisnika subvencije);
 • naziv i adresu Izvođača radova;
 • popis ugrađene opreme i materijala;
 • datum puštanja u rad sustava OIE;
 • izjava da je oprema ugrađena sukladno uputama proizvođača te da je sustav u funkciji;
 • izjava o garantnom roku na izvedene radove na minimalno 2 godine, ovjerena od strane Izvođača radova;
 • potpis investitora i izvođača radova;
 • popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i

4.    kopija garancije na sustav OIE (ovjerava izvođač sustava OIE)

 • za izvedene radove na minimalno 2 godine;
 • za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme.

Ukoliko korisnik subvencije ne provede ugradnju sustava OIE te se ne preda Zahtjev za isplatom subvencije sa svom potrebnom dokumentacijom, unatoč potpisanom Ugovoru, a ne dostavi se pisana Izjavu o odustajanju kojom pravda nemogućnost ugradnje, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima Provoditelja natječaja u iduće 3 (slovima: tri) godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.                                                                                   Krajnji rok za isplatu izvođačima je 31.svibnja, 2015.godine.        

Postupak ODUSTAJANJA OD KORIŠTENJA SUBVENCIJE

Korisnik subvencije može odustati od provedbe ugradnje sustava OIE u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora. U tom slučaju dužan je vratiti nerealizirani Vrijednosni kupon te u pisanoj formi obavijest Provoditelja natječaja o odustajanju od realizacije projekta. U tom slučaju korisnik subvencije ne gubi pravo sudjelovanja na natječajima Provoditelja natječaja u narednom razdoblju.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim vrijednosnim kuponom, korisnik subvencije dostavlja u prostorije Općine Konavle (na adresu u članku 20.), Upravnom odjelu za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom korisnika subvencije na adresu

Općina Konavle

Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat

uz naznaku: Projekt OIE – Izjava o odustajanju