Poziv za 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

   grb opcine konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 10.travnja 2015.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
2. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.g.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014.g.
4. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.
5. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2014.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2014.g.
9. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe za 2014.g.
10. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.
11. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015.g.
12. Prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja zgrada.
13. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – zahtjev za davanje suglasnosti na cjenik komunalnih usluga.
14. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014.g.
15. Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle” – zahtjev za suglasnost na cijene usluga korisnicima.
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.
17. Prijedlog Plana i programa za korištenje dijela javnih površina na području Općine Konavle.
18. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Konavle.
19. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju čest.zem.2184/10 K.O. Đurinići.
20. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/15-01/12

UR.BROJ:2117/02-03/1-15-1

Cavtat,30.ožujka 2015.g.