Dubrovačka Domouprava skrbit će o stambenim zgradama u Konavlima

se sastoje od pet ili više samostalnih dijelova u vlasništvu pet ili više osoba u kojima suvlasnici nisu u zakonskom roku odrdili uzajamne odnose oko upravljanja i održavanja nekretenine.

Prema ovoj odluci, prinudni upravitelj, odnosno dubrovačka Domouprava za svaku će zgradu utvrditi godišnje troškove njezina održavanja, rasporedit će ih na suvlasnike te utvrditi mjesečnu naknadu pričuve.

Prema odluci, Domouprava je poslove upravljanja zgradama dužna obavljati pažnjom dobrog gospodara. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.