Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:
MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme
• 1 (jedan) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme
zamjena za bolovanje
UVJETI za radno mjesto:
• VŠS, viša medicinska sestra
UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi: izvornik ili ovjerena preslika
• ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
• odobrenje za samostalan rad – licenca
• uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci )
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.
Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto medicinske sestre.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj će se objaviti 28. travnja 2015. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Konavle te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Konavle.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:
SPREMAČICA – na određeno vrijeme
• jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
UVJETI za radno mjesto:
-završena osnovna škola
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis
• presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
• elektronski prijepis o radno pravnom statusu
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13. )
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.
Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto spremačice
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj će se objaviti 28. travnja 2015. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Konavle te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Konavle.