O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015./2016. godinu


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje
O G L A S
za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015./2016. godinu
(početak rada 01.09.2015. godine)

Zahtjevi za upis primat će se od 20.05.2015. godine do zaključno 05.06.2015.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b, 20210 Cavtat, prema slijedećem rasporedu:

ponedjeljak, srijeda i petak                            od 8 h – 12 h

utorak i četvrtak                                            od 14 h – 18 h

U utorak, 2.6.neće biti upisa radi XIV. Olimpijskog festivala Dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije ( koji će se održavati u popodnevnim satima ), ali se umjesto toga dana upisi vrše još 5.6. od 14 h – 18 h.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji koji imaju prebivalište na području općine Konavle, za djecu koja navršavaju:

  • za jaslice-jednu godinu života do 31.08. 2015. g.

  •   za vrtić-( jutarnji cjelodnevni i skraćeni program i program predškole 250 sati godišnje ) tri godine života do 31.08.2015.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle broj 45/12.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Konavle ili na web stranici Općine Konavle.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS, POTREBNO JE DOVESTI DIJETE KOJE SE UPISUJE U JASLICE/VRTIĆ

U upisnom roku neće se razmatrati nepravovremeni zahtjevi, zahtjevi ako oba roditelja nemaju prebivalište na području općine Konavle, zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za upis u jaslice ili vrtić iz ove objave upisa, zahtjevi bez potrebne upisne dokumentacije, te zahtjev roditelja koji prema Vrtiću ima dugovanje više od 60 dana, na dan završetka postupka prijave za upis.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Ustanove.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 478-436 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati


OGLAS  za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015./2016. godinu


PLAN  UPISA  za 2015./2016. pedagošku godinu

OBRAZAC (za ispunjavanje)