Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2015./2016.

Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća s rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić za pedagošku godinu 2015./2016. jednoglasno je donijelo sljedeću

O D L U K U

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2015./2016.

I LISTA PREDNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

Jaslice – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Josip Jasak 7
2. Božena Bagoje 6
3. Teo Bijelić 6
4. Matea Đurković 6
5. Matija Bako 6
6. Ana Miljanić 5
7. Matija Ramadan 5
8. Lucija Vezilić 5
9. Rafaela Jerković 5
10. Nikolina Braica 5
11. Iris Grbešić 5
12. Luka Klaić 4
13. Miho Kutlić 4
14. Roko Saulačić 4
15. Jakša Bošković 4
16. Ivana Klaić 4
17. Gabrijela Miletić 4
18. Ivano Gluhan 4
19. Lori Mihajlović 4
20. Petar Lukanović 4
21. Katarina Đurković 4

*Ostaloj djeci prijavljenoj za jaslice u Cavtatu nudi se isti program u mješovitim jaslicama u Čilipima ili na Grudi:

IME I PREZIME Broj bodova Ponuđeni vrtić

22. Marko Janović 4 Čilipi
23. Ivan Pocrnja 4 Čilipi
24. Marlene Goluža 4 Čilipi
25. Tonka Brailo 4 Čilipi
26. Teo Šimičić 4 Čilipi
27. Matej Popović 4 Čilipi
28. Karla Dujmović Matijašević 4 Gruda
29. Maroje Dragoje – Martić 4 Gruda
30. Emily Đukić 4 Gruda
31. Marko Džambas 4 Gruda (odustali)
32. Vanja Rodić 4 Gruda
33. Lea Džono 4 Gruda
34. Ani Barišković 4 Gruda (odustali)
35. Andrea Arkulin 3 Gruda
36. Ria Tadić 1 Gruda
37. Massimo Cesare Vicelić 1 Gruda

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Petra Gledj 6
2. Marija Kanazir 6
3. Ana Bagoje 6
4. Marina Kanazir 6
5. Petar Vodopija 6
6. Jakov Rokolj 5
7. Niko Bošković 5
8. Marta Strmečki 5

MARIJIN DOM CAVTAT

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Ante Krik 6
2. Marko Brnadić 5
3. Antun Obrvan 5
4. Mihaela Obrvan 5
5. Stjepan Ćorić 5
6. Nikša Čagalj Prokurica 4
7. Luka Urlović 4
8. Gabriel Jagić 4
9. Leo Čupić 4
10. Šime Crnčević 4
11. Sara Listar 4
12. Lara Begić 4
13. Paula Križanac 4
14. Antonio Trojanović 4
15. Ivona Arkulin 3
16. Anamarija Jagić 3
17. Joze Herceg 3
18. Lana Barišić 2
19. Jakov Orepić 2
20. Mihael Grubišić 2
21. Klara Kesovija 2
22. Eleonora Nikolovski 1
23. Filip Rajič
24. Marko Ivandić

DJEČJI VRTIĆ „KATIĆAN” (ČILIPI)

Jaslice – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Đive Drobac 5
2. Toma Zorić 5
3. Karmen Simović 4
4. Martina Milković 4
5. Tonija Kušar 4
6. Andrea Hendić 4
7. Mato Pendo 4
8. Božana Stupar 4
9. Marija Stupar 4

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Petar Komnenić 4
2. Marija Peković 4
3. Anika Radović 4
4. Helena Matić 4
5. Rubi Katarina Dadić 4
6. Loren Karić 4

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

Jaslice – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Petra Puhara 6
2. Marija Bandžar 6
3. Lucija Glavinić 5
4. Ivan Deranja 5
5. Andreo Perak 5
6. David Ivan Čupić 4
7. Mare Kapetanić 4
8. Ana Đuratović 4
9. Dora Glavić 4
10. Ana Nikol Kralj 4
11. Stjepan Kralj 4
12. Dora Pušić 4
13. Lana Bokarica 4
14. Hana Pezo 2

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Iva Bandžar 7
2. Kristina Gleđ 6
3. Marija Ljubenko 6
4. Laura Šačić 6
5. Kate Glavinić 5
6. Ana Marija Spremić 5
7. Andrej Saulan 4
8. Karla Kapor 4
9. Vlaho Pasković 4
10. Petar Fiorović 3
11. Mateo Pavlić 3
12. Maroje Radonić 2
13. Helena Pezo 2
14. Nika Bendiš 2
15. Josip Bratičević
16. Kristijan Jerkić

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE PRIDVORJE
Jaslice – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. Lukrecija Kralj 5
2. Jakov Kralj 4
3. Luka Letunić 4
4. Đivo Dimnić 4
5. Ante Urlović 2

Vrtić – mješovita skupina
IME I PREZIME Broj bodova

1. Ana Obad 5
2. Ivano Kralj 4
3. Marijana Urlović 3

II LISTA ČEKANJA
IME I PREZIME Broj bodova

1. Marko Džambas 4
2. Ani Barišković 4

NAPOMENA ZA RODITELJE (čl. 5., Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle)
Roditelj koji koristi roditeljski dopust za dijete/djecu u trajanju od tri godine ima pravo upisa djeteta/djece predškolske dobi u vrtić samo uz predočenje potvrde ili rješenja nadležnog tijela o prestanku korištenja istoga najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Ukoliko roditelj do početka pedagoške godine ne dostavi potvrdu o prestanku korištenja roditeljsko dopusta dijete/djeca se stavlja na listu čekanja, a na slobodno mjesto upisuje se dijete s liste čekanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Prema čl. 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

KLASA: 400-02/15-06/09
Urbroj: 2117-104-04-15-09

U Cavtatu, 3. srpnja 2015. g.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

___________________________________
Ivo Simović