Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2015/2016. g.

Općinski Načelnik

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle” broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/2014 ) Općinski načelnik dana 06.srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda
za školsku 2015/2016. g.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Konavle određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2015/16.

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da je roditelju učenika u 2015. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
– da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Konavle;

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava po ovoj Odluci.

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Uredu načelnika Općine Konavle.

Obrazac zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općinskim uredima u Cavtatu i Grudi, te na web stranici Općine Konavle.
Članak 3.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 2015. godine.

Članak 4.
Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku i to:
– za učenike od 1. do 4. razreda………………………. 300,00 kuna
– za učenike od 5. do 8. razreda………………………. 500,00 kuna

Članak 5.
Ured načelnika dostaviti će rješenja i cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun i financije na provedbu.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Konavle”.

KLASA: 602-02/15-01/01
URBROJ: 2117/02-02/15-1
Cavtat, 06. srpnja 2015.g.
Općinski Načelnik
Dostaviti: Luka Korda
1. Osnovna škola Cavtat – 20210 Cavtat
2. Osnovna škola Gruda – 20215 Gruda
3. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
4. Oglasna ploča – ovdje
5. Pismohrana

PREUZIMANJE OBRASCA (PDF)