JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) O Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom”

HR grb REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONAVLE

Općinski načelnik

grb opcine konavle

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” (Službeni glasnik Općine Konavle, 05/15.) te Zaključka načelnika Općine Konavle o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ KLASA: 350-02/15-01/1, URBROJ: 2117/02-02/1-15-2 od 08. rujna 2015, Općina Konavle objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
O Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom”

Javni uvid trajat će 8 dana, od 21. rujna do 28. rujna 2015. godine, svaki radni dan od 9,00 do 12,00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat („Vila Banac“).

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 28. rujna 2015. godine, s početkom u 9,00 sati, u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat („Vila Banac“).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat,kao i u knjigu primjedbi koja će biti postavljena u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat, od 21. rujna 2015. do zaključno 28. rujna 2015. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.