NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme


Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme

1 (jedan) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom – zamjena za rodiljni dopust

UVJETI za radno mjesto:

VŠS, viša medicinska sestra

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi: izvornik ili ovjerena preslika
  • ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad – licenca
  • uvjerenje o nekažnjavanju, te uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
  • elektronički zapis ( potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske


Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto medicinske sestre.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.